Tác giả: Q_L.N.C

Giới thiệu và lập trình Neo4j trong PHP Laravel - Phần 1

Giới thiệu và lập trình Neo4j trong PHP Laravel - Phần 1

Đây là phần đầu tiên trong series bài viết  giới thiệu về cơ sở dữ liệu dạng đồ thị (Graph SQL), một trong bốn phân nhánh chính của NoSQL, cụ thể ở đây mình sẽ dùng Neo4j, một graph database được sử dụng phổ biến rộng rãi và tương đối dễ học vì được viết Document khá đầy đủ. 1. Một số vấn đề của RDBMS và sự cần thiết của cơ sở dữ liệu đồ thị 2. Hướng dẫn làm quen với việc tạo và truy vấn đồ thị trong Neo4j 3. Lập trình Neo4j trong Laravel Framework của ... »

Wildcard SSL Certificates