Từ khoá: Apache Knox Gateway

Giới thiệu Apache Knox

Giới thiệu Apache Knox

1. Apache Knox Apache Knox Gateway là REST API Getway để tương tác với Apache Hadoop. Nó cung cấp 1 điểm truy cập duy nhất cho tất cả các REST tương tác với các Apache Hadoop cluster. Knox tích hợp với các hệ thống: Identity Management, SSO. 1.1 Luồng bảo mật Knox có thể sử dụng cho cả với Hadoop clusters không thiết lập bảo mật và có thiết lập bảo mật. Hình trên là luồng bảo mật khi ứng dụng Knox vào các cluster thiết lập bảo mật với Kerberos: Knox tích hợp tốt với các giải pháp ... »

Wildcard SSL Certificates