Tác giả: Trần Thanh Tùng

Truyền dữ liệu vào Vue.js component

Truyền dữ liệu vào Vue.js component

Component trong Vue có thể được tạo ra với phương thức Vue.component() với đầu vào là một đối tượng chứa các tùy chọn như data, template… Trong template có thể sử dụng dữ liệu đã được khai báo trong data của component và không thể sử dụng được các dữ liệu được đăng ký trong data của Vue instance cũng như của các component khác một cách trực tiếp. 1.Phạm vi dữ liệu của componentChúng ta cùng xem xét một ví dụ tạo ra một Hello component và component này sẽ lấy dữ liệu tên người dùng để ... »

Những Vuejs concept cần phải nắm vững

Những Vuejs concept cần phải nắm vững

Khi bắt đầu tìm hiểu một ngôn ngữ hay framework, technology mới thì code được tất nhiên là tốt, nhưng hiểu về concept lại là điều rất quan trọng. Học Vuejs rất nhanh, nhưng không nên vì quá nhanh mà quên mất những con concept quan trọng nhất của Vuejs. 1. Computed và methodsThật ra mục này tương tự như câu hỏi “Computed và Methods khác gì nhau?”. Đầu tiên, computed tất nhiên không có tham số (đối số) – argument. Thường được sử dụng để xử lý data từ những properties của component hiện tại hoặc chuyển từ component khác ... »

Wildcard SSL Certificates