Gần đây, Các nhà cung cấp dịch vụ cloud lớn như Google, Microsoft, Amazon vv đã bắt đầu triển khai dịch vụ sử dụng Kubernetes. Hiện tại cảm giác như Kubernetes đã trở thành tiêu chuẩn Container orchestration engine. Loạt bài viết này sẽ trình bày các kiến thức cơ bản trong Kubernetes và áp dụng chúng trong thực tế như thế nào.

Giới thiệu serial blog về Kubernetes

Tại sao Kubernetes là cần thiết?

08 August 2018

Phần một sẽ giới thiệu đến các bạn tổng quan về Kubernetes, Kubernetes làm được và vì sao lại cần thiết.

Đọc tiếp>

Các môi trường Kubernetes

04 September 2018

Tiếp tục series bài viết về K8s, trong phần 2 này mình sẽ nói về các loại môi trường kubernetes, và một số demo nhỏ.

Đọc tiếp>

Sử dụng Rancher 2.0, Cấu trúc môi trường Kubernetes

04 September 2018

Phần 3 này mình sẽ tiến hành kiến trúc một k8s cluster sử dụng Rancher 2.0

Đọc tiếp>

Nền tảng Kubernetes

02 November 2018

Phần 4 mình sẽ giới thiệu tổng quan hầu hết các loại resource trong K8s, cho bạn cái nhìn tổng quan về các loại resource. Các phần sau phần này sẽ đi sâu vào chi tiết từng loại.

Đọc tiếp>

[Nhập môn Kubernetes P5] - Kubernetes Pod - ReplicaSet - Deployment

26 April 2019

Phần 4 mình đã giới thiệu tổng quan về các loại resource, Phần này mình sẽ giới thiệu 4 trong tổng số 8 loại resource của phần Workload

Đọc tiếp>

Kubernetes Workloads Resource (2)

Chưa publish

Tiếp tục phần 5, phần 6 mình sẽ giới thiệu những resource còn lại của phần Workload Resource

Đọc tiếp>

Kubernetes Discovery và Loadbalancer Resource (1)

Chưa publish

Phần 7 sẽ giới thiệu đến các bạn các loại Network, các loại service trong Kubernetes. Một nữa trong số đó sẽ trình bày chi tiết trong phần này

Đọc tiếp>

Kubernetes Discovery và Loadbalancer Resource (2)

Chưa publish

Tiếp tục phần 7, phần 8 sẽ giới thiệu cácc loại service còn lại trong Kubernetes.

Đọc tiếp>

Kubernetes Config and Storage (1)

Chưa viết

Đọc tiếp>

Kubernetes Config and Storage (2)

Chưa viết

Đọc tiếp>

Quản lý Container Images bảo mật với Harbor

09 October 2018

Phần này mình sẽ trình bày cách tạo một private docker-registry với Harbor, các tính năng của Harbor và demo cách pull images từ Harbor khi deployment.

Đọc tiếp>

Tìm hiểu và triển khai ứng dụng Web với Kubernetes

25 September 2018

Phần này mình nói qua về đề tài nghiên cứu, share slide và source demo.

Đọc tiếp>