Key words:Breadcrumb

Tạo Breadcrumb cho web với gem breadcrumbs_on_rails

Tạo Breadcrumb cho web với gem breadcrumbs_on_rails

Gần đây, khi phải tạo Breadcrumb cho 1 trang web được viết bằng Rails, mình có sử dụng gem breadcrumbs_on_rails, và thấy nó khá hiệu quả, dễ dàng cài đặt, nên muốn giới thiệu cho mọi người. I. Breadcrumb là gì? Breadcrumb là một tập các đường link phân cấp, được sử dụng để trợ giúp điều hướng trong giao diện web, giúp người dùng biết mình đang ở đâu, và dễ dàng di chuyển sang các trang khác. Với những trang web có cấu trúc phức tạp, việc có breadcrumb giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm ... »