Key words:Interfaces

TypeScript Handbook (Phần 3) - Interfaces

TypeScript Handbook (Phần 3) - Interfaces

Nội dung được giới thiệu trong bài viết này Đây là bài viết thứ 3 trong loạt bài giới thiệu về TypeScript. Nối tiếp thành công vài bài viết thứ hai giới thiệu về Variable Declarations lần này mình sẽ tổng hộp lại Interfaces trong TypeScript Our First Interface Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể áp dụng Interfaces một các đơn giản: Compiler sẽ kiểm tra xem trong tham số chuyền vào của hàm printLabel có thuộc tính label không. Những thuộc tính khác của Object nó sẽ bỏ qua. TypeScript function printLabel(labelledObj: ... »

Wildcard SSL Certificates