Key words:TypeScript Handbook

TypeScript Handbook - Bạn nên biết

TypeScript Handbook - Bạn nên biết

TypeScript là gì? TypeScript là một ngôn ngữ mã nguồn mở miễn phí hiện đang được phát triển và bảo trì bởi Microsoft. Nó là tập cha của JavaScript, với các bổ sung các tuỳ chọn kiểu tĩnh và lớp trên cơ sở lập trình hướng đối tượng cho ngôn ngữ này. TypeScript có thể sử dụng để phát triển ứng dụng chạy phía client, hay phía server (Node.js) TypeScript được thiết kế để phát triển ứng dụng lớn và được biến đổi - biên dịch sang JavaScript. Vì TypeScript là tập cha của JavaScript nên bất kì chương ... »

TypeScript Handbook (Phần 1) - BasicType

TypeScript Handbook (Phần 1) - BasicType

Nội dung được giới thiệu trong bài viết này Tổng hợp các kiểu dữ liệu của TypeScript từ trang handbook trong loạt bài về TypeScript. BasicType Boolean Kiểu boolean có hai giá trị là true hoặc false và cả Javascript lẫn TypeScript đều gọi là boolean. TypeScript let isDone: boolean = false; JavaScript var isDone = false; Number Tất cả giá trị số đều là kiểu number sử dụng dấu phẩy động, còn việc phân chia các kiểu nhỏ hơn như số nguyên, só thực sẽ phụ thuộc vào giá trị mà bạn gán cho nó. Không chỉ hỗ trợ hệ thập ... »

TypeScript Handbook (Phần 2) - Variable Declarations

TypeScript Handbook (Phần 2) - Variable Declarations

Nội dung được giới thiệu trong bài viết này Đây là bài viết thứ 2 trong loạt bài giới thiệu về TypeScript. Nối tiếp thành công vài bài viết thứ nhất giới thiệu về BasicType, lần này mình sẽ tổng hợp lại về khai báo biến(Variable Declarations) trong TypeScript. var declarations Thông thường khi khai báo biến trong javascript chúng ta có thể sử dụng từ khóa var. var a = 10; Trong method cũng có thể định nghĩa biến giống như vậy function f() { var message = "Hello, world!"; return message; } Và trong method khác cũng có thể ... »

TypeScript Handbook (Phần 3) - Interfaces

TypeScript Handbook (Phần 3) - Interfaces

Nội dung được giới thiệu trong bài viết này Đây là bài viết thứ 3 trong loạt bài giới thiệu về TypeScript. Nối tiếp thành công vài bài viết thứ hai giới thiệu về Variable Declarations lần này mình sẽ tổng hộp lại Interfaces trong TypeScript Our First Interface Dưới đây là một số ví dụ về cách bạn có thể áp dụng Interfaces một các đơn giản: Compiler sẽ kiểm tra xem trong tham số chuyền vào của hàm printLabel có thuộc tính label không. Những thuộc tính khác của Object nó sẽ bỏ qua. TypeScript function printLabel(labelledObj: ... »