Từ khoá: postman

Postman Advanced

Postman Advanced

Postman là một ứng dụng của Google Chrome, giúp bạn tạo, lưu, gửi request HTTP và kiểm tra độ chính xác của dữ liệu trả về. Nó hỗ trợ quy trình tạo API request và testing API response một cách tự động, hỗ trợ các tester tạo ra những luồng test hiệu quả. Hầu hết các developers và testers đều đã quen thuộc với Postman. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng Postman chỉ để kiểm tra các dữ liệu trả về từ các project mà họ đang làm việc. Có lẽ họ chưa nhận ra những tính năng mạnh mẽ ... »