Key words:tunnel

Public url sử dụng ngrok

Public url sử dụng ngrok

Ngrok là gì? Ngrok là một công cụ hữu ích cho phép tạo ra các public URLs cho việc truy cập cục bộ (local) vào ứng dụng web của bạn. Điều này rất hữu ích cho việc phát triển và kiểm tra các tính năng yêu cầu webhook từ các dịch vụ bên ngoài hoặc giúp chúng ta chia sẻ dự án với đồng nghiệp hoặc khách hàng. Ngrok cung cấp một kênh dữ liệu an toàn giữa mạng riêng lẻ (như mạng của bạn) và mạng ngrok. Khi bạn chạy ngrok trên máy của mình, nó sẽ tạo máy ... »

Wildcard SSL Certificates