Key words:Vue.js

Giới thiệu tổng quan về Vue.js

Giới thiệu tổng quan về Vue.js

1. Mô hình MVVM trong Vue.js Vue.js sử dụng mô hình MVVM (Model-View-ViewModel), nhìn vào các chữ đầu viết tắt, chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra, trong Vue.js có 3 đối tượng cần quan tâm đó là : Model, View, và ViewModel. Ví dụ: Một View : đơn giản là các thẻ html cơ bản, nơi mà chúng ta sẽ render ra dữ liệu để hiển thị cho người dùng. Ở đây, đơn giản nhất mình tạo 1 view đặt tên mà my_view. <div id="my_view"> </div> Một ... »

Wildcard SSL Certificates