Tác giả: Q_N.V.H

Hướng dẫn xây dựng AI chatbot với DialogFlow

Hướng dẫn xây dựng AI chatbot với DialogFlow

Giới thiệu Có rất nhiều framework để xây dựng AI chatbot. Và Api.ai (bây giờ là DialogFlow) là một trong những chatbot framework nổi tiếng. Api.ai là một startup về natural language conversations, đã được Google mua lại và đổi tên thành DialogFlow. Bài viết này sẽ huớng dẫn cách tạo một chatbot kiểm tra thời tiết đơn giản sử dụng Facebook Messenger để giao tiếp với người dùng, DialogFlow để nhận dạng các đặc trưng của ngôn ngữ trong tin nhắn của nguời dùng , Google Cloud Function API để xây dựng webhook, Weather API của worldweatheronline để ... »

Wildcard SSL Certificates