Tác giả: Lê Bình Thanh

Hiểu nhanh về thuật toán K-means Clustering - Bài toán phân cụm qua ví dụ đơn giản

Hiểu nhanh về thuật toán K-means Clustering - Bài toán phân cụm qua ví dụ đơn giản

K-mean clusteringK-mean clustering là một phương pháp để tìm các cụm và hạt nhân - trung tâm của cụm trong một tập hợp dữ liệu không được gắn nhãn. Người ta chọn số lượng hạt nhân cụm mong muốn phân chẳng hạn như k cụm. Thuật toán K-mean di chuyển lặp đi lặp lại các hạt nhân để giảm thiểu tổng số trong phương sai cụm. Với một tập hợp các hạt nhân ban đầu, thuật toán Kmeans lặp lại hai bước: •   Đối với mỗi hạt nhân, tính toán khoảng cách giữa các training ponit với nó và nếu gần ... »

Wildcard SSL Certificates