Tác giả: Nguyễn Huỳnh Gia Bảo

React Navigation v6

React Navigation v6

Những thay đổi chính trong react navigation v6: React navigation v6 vẫn sẽ giữ lại hầu hết các core APIs từ version 5. Chúng ta hãy cùng đi qua những thay đổi mới trong v6 nhé. I. Những điểm mới 1. Navigators linh hoạt hơn Bây giờ Navigators cho phép chúng ta customize nhiều options như là 1 props. Có nghĩa là chúng ta sẽ không thể tùy chỉnh chúng dựa trên active screen. Để có thể sử dụng, chúng ta cần chuyển các props này sang các option mà ta có thể điều chỉnh và thêm vào các Screen. ... »

Wildcard SSL Certificates