Tabpy là một service cho phép kết nối đến Tableau để tính toán những công việc nặng nhọc mà Tableau Desktop không thể xử lý hoặc nếu xử lý sẽ rất khó khăn. Khi phải cài đặt tabpy chúng ta cần phải có internet. Tuy nhiên, trong nhiều hoàn cảnh đặc biệt, bạn phải cài đặt trên 1 con server ngắt kết nối internet (ví dụ server cần bảo mật hoặc gặp trục trặc nào đó không kết nối internet được). Đây là một bài toán mình đã gặp phải và tìm cách giải quyết. Hy vọng qua bài viết sẽ giúp ích cho mọi người, những kinh nghiệm cho ai muốn cài đặt các service không cần kết nối internet

I. Cài đặt python3.6

Step 1. Mở terminal và thêm repository trong yum install

sudo yum install -y https://centos7.iuscommunity.org/ius-release.rpm

Step 2. Update Yum

sudo yum update

Step 3. Download and install Python

sudo yum install -y python36u python36u-libs python36u-devel python36u-pip

Step 4. Check lại version Python đã cài đặt

python3.6 -V

II. Cài đặt Tabpy

Step 1. Download source code tabpy từ github

git clone https://github.com/tableau/TabPy.git

Step 2. Cài đặt thư viện Tabpy sử dụng pip

 • Dưới đây là các thư viện được sử dụng để cài đặt tabpy, nếu không có các thư viện này thì việc cài đặt offline sẽ bị lỗi, vì vậy chúng ta sẽ thực hiện liệt kê và download các thư viện này nhé

trong file setup.py từ source code trên github của tabpy

install_requires=[
      'backports_abc',
      'cloudpickle',
      'configparser',
      'decorator',
      'future',
      'genson',
      'jsonschema',
      'pyopenssl',
      'python-dateutil',
      'requests',
      'singledispatch',
      'six',
      'tornado',
      'urllib3<1.25,>=1.21.1'
    ],
 • Tạo file requirement.txt định nghĩa các thư viện sẽ tải về
tabpy==0.8.6
sklearn==0.0
pandas==0.25.1
numpy==1.17.2
textblob==0.15.3
nltk==3.4.5
scipy==1.3.1
scikit-learn==0.21.3
pytz==2019.2
python-dateutil==2.8.0
joblib==0.14.0

Trong đó,

 • tabpy==0.8.6 : Download libs for install tabpy
 • others : Download libs for deploy models
  khi khai báo tabpy==0.8.6, việc sử dụng pip sẽ tự động download tất cả các thư viện của tabpy, giúp chúng ta không cần phải tìm kiếm từng thư viện để download, tiết kiệm thời gian tìm kiếm
 • Tạo 1 thư mục chứa các thư viện sẽ download về
$ mkdir /tmp/lib_download
 • Tiến hành download các thư viện cần thiết của Tabpy
$ cd /tmp/lib_download
$ pip3.6 download -r requirement.txt
 • Kiểm tra lại các thư viện đã download về thành công hay chưa
$ ll -ls
合計 70020
 100 -rw-r--r-- 1 root root  101571 10月 2 16:55 asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl
  40 -rw-r--r-- 1 root root  40717 10月 2 16:55 attrs-19.2.0-py2.py3-none-any.whl
  8 -rw-r--r-- 1 root root   5232 10月 2 16:55 backports_abc-0.5-py2.py3-none-any.whl
 152 -rw-r--r-- 1 root root  154423 10月 2 16:55 certifi-2019.9.11-py2.py3-none-any.whl
 424 -rw-r--r-- 1 root root  430403 10月 2 16:55 cffi-1.12.3-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
 132 -rw-r--r-- 1 root root  133356 10月 2 16:55 chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
  28 -rw-r--r-- 1 root root  25973 10月 2 16:55 cloudpickle-1.2.2-py2.py3-none-any.whl
  24 -rw-r--r-- 1 root root  22828 10月 2 16:55 configparser-4.0.2-py2.py3-none-any.whl
 2228 -rw-r--r-- 1 root root 2278572 10月 2 16:55 cryptography-2.7-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl
  12 -rw-r--r-- 1 root root   8296 10月 2 16:55 decorator-4.4.0-py2.py3-none-any.whl
 812 -rw-r--r-- 1 root root  829119 10月 2 16:55 future-0.17.1.tar.gz
  28 -rw-r--r-- 1 root root  26662 10月 2 16:55 genson-1.1.0.tar.gz
  60 -rw-r--r-- 1 root root  58594 10月 2 16:55 idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
 288 -rw-r--r-- 1 root root  294175 10月 2 16:55 joblib-0.14.0-py2.py3-none-any.whl
  56 -rw-r--r-- 1 root root  54691 10月 2 16:55 jsonschema-3.0.2-py2.py3-none-any.whl
 1420 -rw-r--r-- 1 root root 1450555 10月 2 16:55 nltk-3.4.5.zip
19884 -rw-r--r-- 1 root root 20360668 10月 2 16:55 numpy-1.17.2-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
10216 -rw-r--r-- 1 root root 10460083 10月 2 16:55 pandas-0.25.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
  56 -rw-r--r-- 1 root root  53333 10月 2 16:55 pyOpenSSL-19.0.0-py2.py3-none-any.whl
 156 -rw-r--r-- 1 root root  158295 10月 2 16:55 pycparser-2.19.tar.gz
 108 -rw-r--r-- 1 root root  107237 10月 2 16:55 pyrsistent-0.15.4.tar.gz
 224 -rw-r--r-- 1 root root  226803 10月 2 16:55 python_dateutil-2.8.0-py2.py3-none-any.whl
 500 -rw-r--r-- 1 root root  508914 10月 2 16:55 pytz-2019.2-py2.py3-none-any.whl
  60 -rw-r--r-- 1 root root  57952 10月 2 16:55 requests-2.22.0-py2.py3-none-any.whl
  4 -rw-r--r-- 1 root root   174 10月 2 16:53 requirement.txt
 6516 -rw-r--r-- 1 root root 6672239 10月 2 16:55 scikit_learn-0.21.3-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
24612 -rw-r--r-- 1 root root 25201286 10月 2 16:55 scipy-1.3.1-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
 564 -rw-r--r-- 1 root root  576332 10月 2 16:55 setuptools-41.2.0-py2.py3-none-any.whl
  16 -rw-r--r-- 1 root root  12897 10月 2 16:55 singledispatch-3.4.0.3-py2.py3-none-any.whl
  12 -rw-r--r-- 1 root root  10586 10月 2 16:55 six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
  4 -rw-r--r-- 1 root root   1148 10月 2 16:55 sklearn-0.0.tar.gz
  60 -rw-r--r-- 1 root root  61397 10月 2 16:55 tabpy-0.8.6-py3-none-any.whl
 624 -rw-r--r-- 1 root root  636507 10月 2 16:55 textblob-0.15.3-py2.py3-none-any.whl
 472 -rw-r--r-- 1 root root  482444 10月 2 16:55 tornado-6.0.3.tar.gz
 120 -rw-r--r-- 1 root root  118799 10月 2 16:55 urllib3-1.24.3-py2.py3-none-any.whl
Chú ý

Các công việc này chúng ta phải thực hiện từ 1 máy có kết nối internet, sau khi đã hoàn thành việc download mọi thứ cần thiết cho việc cài đặt, chúng ta sẽ bắt tay copy toàn bộ lên server và thực hiện cài đặt

Step 3: Cài đặt tabpy trên server offline

 • Cài đặt các lib sử dụng pip
$ pip3.6 install /tmp/lib_download/*
Processing ./future-0.17.1.tar.gz
Processing ./genson-1.1.0.tar.gz
Processing ./pycparser-2.19.tar.gz
Processing ./pyrsistent-0.15.4.tar.gz
Processing ./tornado-6.0.3.tar.gz
Processing ./asn1crypto-0.24.0-py2.py3-none-any.whl
Processing ./attrs-19.2.0-py2.py3-none-any.whl
Processing ./backports_abc-0.5-py2.py3-none-any.whl
Processing ./certifi-2019.9.11-py2.py3-none-any.whl
Processing ./cffi-1.12.3-cp36-cp36m-manylinux1_x86_64.whl
Processing ./chardet-3.0.4-py2.py3-none-any.whl
Processing ./cloudpickle-1.2.2-py2.py3-none-any.whl
Processing ./configparser-4.0.2-py2.py3-none-any.whl
Processing ./cryptography-2.7-cp34-abi3-manylinux1_x86_64.whl
Processing ./decorator-4.4.0-py2.py3-none-any.whl
Processing ./idna-2.8-py2.py3-none-any.whl
Processing ./jsonschema-3.0.2-py2.py3-none-any.whl
Processing ./pyOpenSSL-19.0.0-py2.py3-none-any.whl
Processing ./pytest_runner-4.0-py2.py3-none-any.whl
Processing ./python_dateutil-2.8.0-py2.py3-none-any.whl
Processing ./requests-2.22.0-py2.py3-none-any.whl
Processing ./setuptools-41.2.0-py2.py3-none-any.whl
Processing ./singledispatch-3.4.0.3-py2.py3-none-any.whl
Processing ./six-1.12.0-py2.py3-none-any.whl
Processing ./tabpy-0.8.6-py3-none-any.whl
Processing ./urllib3-1.24.3-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: asn1crypto, attrs, backports-abc, certifi, pycparser, cffi, chardet, cloudpickle, configparser, six, cryptography, decorator, idna, pyrsistent, setuptools, jsonschema, pyOpenSSL, python-dateutil, urllib3, requests, singledispatch, future, genson, tornado, tabpy
 Running setup.py install for pycparser ... done
 WARNING: The script chardetect is installed in '/usr/local/bin' which is not on PATH.
 Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
 Running setup.py install for pyrsistent ... done
 Found existing installation: setuptools 39.2.0
  Uninstalling setuptools-39.2.0:
   Successfully uninstalled setuptools-39.2.0
 WARNING: The script jsonschema is installed in '/usr/local/bin' which is not on PATH.
 Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
 Running setup.py install for future ... done
 Running setup.py install for genson ... done
 Running setup.py install for tornado ... done
 WARNING: The scripts tabpy, tabpy-deploy-models and tabpy-user-management are installed in '/usr/local/bin' which is not on PATH.
 Consider adding this directory to PATH or, if you prefer to suppress this warning, use --no-warn-script-location.
Successfully installed asn1crypto-0.24.0 attrs-19.2.0 backports-abc-0.5 certifi-2019.9.11 cffi-1.12.3 chardet-3.0.4 cloudpickle-1.2.2 configparser-4.0.2 cryptography-2.7 decorator-4.4.0 future-0.17.1 genson-1.1.0 idna-2.8 jsonschema-3.0.2 pyOpenSSL-19.0.0 pycparser-2.19 pyrsistent-0.15.4 pytest-runner-4.0 python-dateutil-2.8.0 requests-2.22.0 setuptools-41.2.0 singledispatch-3.4.0.3 six-1.12.0 tabpy-0.8.6 tornado-6.0.3 urllib3-1.24.3
 • Kiểm tra lại các thư viện đã cài đặt
$ pip3.6 list
Package     Version
-------------------------
asn1crypto (0.24.0)
attrs (19.2.0)
backports-abc (0.5)
certifi (2019.9.11)
cffi (1.12.3)
chardet (3.0.4)
cloudpickle (1.2.2)
configparser (4.0.2)
cryptography (2.7)
decorator (4.4.0)
future (0.17.1)
genson (1.1.0)
idna (2.8)
joblib (0.14.0)
jsonschema (3.0.2)
nltk (3.4.5)
numpy (1.17.2)
pandas (0.25.1)
pip (9.0.3)
pycparser (2.19)
pyOpenSSL (19.0.0)
pyrsistent (0.15.4)
pytest-runner (4.0)
python-dateutil (2.8.0)
pytz (2019.2)
requests (2.22.0)
scikit-learn (0.21.3)
scipy (1.3.1)
setuptools (41.2.0)
singledispatch (3.4.0.3)
six (1.12.0)
sklearn (0.0)
tabpy (0.8.6)
textblob (0.15.3)
tornado (6.0.3)
urllib3 (1.24.3)
 • Copy source code của tabpy lên server
 • Cài đặt tabpy
$ sudo python3.6 setup.py install
running install
running bdist_egg
running egg_info
creating tabpy.egg-info
writing tabpy.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to tabpy.egg-info/dependency_links.txt
writing entry points to tabpy.egg-info/entry_points.txt
writing requirements to tabpy.egg-info/requires.txt
writing top-level names to tabpy.egg-info/top_level.txt
writing manifest file 'tabpy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest file 'tabpy.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
writing manifest file 'tabpy.egg-info/SOURCES.txt'
installing library code to build/bdist.linux-x86_64/egg
running install_lib
running build_py
creating build
creating build/lib
creating build/lib/tabpy
copying tabpy/__init__.py -> build/lib/tabpy
copying tabpy/tabpy.py -> build/lib/tabpy
creating build/lib/tabpy/models
copying tabpy/models/__init__.py -> build/lib/tabpy/models
copying tabpy/models/deploy_models.py -> build/lib/tabpy/models
creating build/lib/tabpy/tabpy_server
copying tabpy/tabpy_server/__init__.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server
creating build/lib/tabpy/tabpy_tools
copying tabpy/tabpy_tools/__init__.py -> build/lib/tabpy/tabpy_tools
copying tabpy/tabpy_tools/client.py -> build/lib/tabpy/tabpy_tools
copying tabpy/tabpy_tools/custom_query_object.py -> build/lib/tabpy/tabpy_tools
copying tabpy/tabpy_tools/query_object.py -> build/lib/tabpy/tabpy_tools
copying tabpy/tabpy_tools/rest.py -> build/lib/tabpy/tabpy_tools
copying tabpy/tabpy_tools/rest_client.py -> build/lib/tabpy/tabpy_tools
copying tabpy/tabpy_tools/schema.py -> build/lib/tabpy/tabpy_tools
creating build/lib/tabpy/utils
copying tabpy/utils/__init__.py -> build/lib/tabpy/utils
copying tabpy/utils/user_management.py -> build/lib/tabpy/utils
creating build/lib/tabpy/models/scripts
copying tabpy/models/scripts/PCA.py -> build/lib/tabpy/models/scripts
copying tabpy/models/scripts/SentimentAnalysis.py -> build/lib/tabpy/models/scripts
copying tabpy/models/scripts/__init__.py -> build/lib/tabpy/models/scripts
copying tabpy/models/scripts/tTest.py -> build/lib/tabpy/models/scripts
creating build/lib/tabpy/models/utils
copying tabpy/models/utils/__init__.py -> build/lib/tabpy/models/utils
copying tabpy/models/utils/setup_utils.py -> build/lib/tabpy/models/utils
creating build/lib/tabpy/tabpy_server/app
copying tabpy/tabpy_server/app/ConfigParameters.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/app
copying tabpy/tabpy_server/app/SettingsParameters.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/app
copying tabpy/tabpy_server/app/__init__.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/app
copying tabpy/tabpy_server/app/app.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/app
copying tabpy/tabpy_server/app/util.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/app
creating build/lib/tabpy/tabpy_server/common
copying tabpy/tabpy_server/common/__init__.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/common
copying tabpy/tabpy_server/common/endpoint_file_mgr.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/common
copying tabpy/tabpy_server/common/messages.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/common
copying tabpy/tabpy_server/common/util.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/common
creating build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/__init__.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/base_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/endpoint_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/endpoints_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/evaluation_plane_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/main_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/management_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/query_plane_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/service_info_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/status_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/upload_destination_handler.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
copying tabpy/tabpy_server/handlers/util.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers
creating build/lib/tabpy/tabpy_server/management
copying tabpy/tabpy_server/management/__init__.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/management
copying tabpy/tabpy_server/management/state.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/management
copying tabpy/tabpy_server/management/util.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/management
creating build/lib/tabpy/tabpy_server/psws
copying tabpy/tabpy_server/psws/__init__.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/psws
copying tabpy/tabpy_server/psws/callbacks.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/psws
copying tabpy/tabpy_server/psws/python_service.py -> build/lib/tabpy/tabpy_server/psws
copying tabpy/VERSION -> build/lib/tabpy
copying tabpy/tabpy_server/state.ini.template -> build/lib/tabpy/tabpy_server
copying tabpy/tabpy_server/common/default.conf -> build/lib/tabpy/tabpy_server/common
creating build/bdist.linux-x86_64
creating build/bdist.linux-x86_64/egg
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy
copying build/lib/tabpy/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy
copying build/lib/tabpy/tabpy.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models
copying build/lib/tabpy/models/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models
copying build/lib/tabpy/models/deploy_models.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/scripts
copying build/lib/tabpy/models/scripts/PCA.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/scripts
copying build/lib/tabpy/models/scripts/SentimentAnalysis.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/scripts
copying build/lib/tabpy/models/scripts/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/scripts
copying build/lib/tabpy/models/scripts/tTest.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/scripts
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/utils
copying build/lib/tabpy/models/utils/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/utils
copying build/lib/tabpy/models/utils/setup_utils.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/utils
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/app/ConfigParameters.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/app/SettingsParameters.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/app/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/app/app.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/app/util.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/common/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/common/endpoint_file_mgr.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/common/messages.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/common/util.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/common/default.conf -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/base_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/endpoint_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/endpoints_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/evaluation_plane_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/main_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/management_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/query_plane_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/service_info_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/status_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/upload_destination_handler.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/handlers/util.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/management
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/management/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/management
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/management/state.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/management
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/management/util.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/management
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/psws
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/psws/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/psws
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/psws/callbacks.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/psws
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/psws/python_service.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/psws
copying build/lib/tabpy/tabpy_server/state.ini.template -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools
copying build/lib/tabpy/tabpy_tools/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools
copying build/lib/tabpy/tabpy_tools/client.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools
copying build/lib/tabpy/tabpy_tools/custom_query_object.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools
copying build/lib/tabpy/tabpy_tools/query_object.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools
copying build/lib/tabpy/tabpy_tools/rest.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools
copying build/lib/tabpy/tabpy_tools/rest_client.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools
copying build/lib/tabpy/tabpy_tools/schema.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/utils
copying build/lib/tabpy/utils/__init__.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/utils
copying build/lib/tabpy/utils/user_management.py -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/utils
copying build/lib/tabpy/VERSION -> build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy.py to tabpy.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/deploy_models.py to deploy_models.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/scripts/PCA.py to PCA.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/scripts/SentimentAnalysis.py to SentimentAnalysis.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/scripts/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/scripts/tTest.py to tTest.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/utils/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/models/utils/setup_utils.py to setup_utils.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app/ConfigParameters.py to ConfigParameters.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app/SettingsParameters.py to SettingsParameters.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app/app.py to app.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/app/util.py to util.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common/endpoint_file_mgr.py to endpoint_file_mgr.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common/messages.py to messages.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/common/util.py to util.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/base_handler.py to base_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/endpoint_handler.py to endpoint_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/endpoints_handler.py to endpoints_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/evaluation_plane_handler.py to evaluation_plane_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/main_handler.py to main_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/management_handler.py to management_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/query_plane_handler.py to query_plane_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/service_info_handler.py to service_info_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/status_handler.py to status_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/upload_destination_handler.py to upload_destination_handler.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/handlers/util.py to util.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/management/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/management/state.py to state.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/management/util.py to util.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/psws/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/psws/callbacks.py to callbacks.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_server/psws/python_service.py to python_service.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools/client.py to client.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools/custom_query_object.py to custom_query_object.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools/query_object.py to query_object.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools/rest.py to rest.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools/rest_client.py to rest_client.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/tabpy_tools/schema.py to schema.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/utils/__init__.py to __init__.cpython-36.pyc
byte-compiling build/bdist.linux-x86_64/egg/tabpy/utils/user_management.py to user_management.cpython-36.pyc
creating build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying tabpy.egg-info/PKG-INFO -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying tabpy.egg-info/SOURCES.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying tabpy.egg-info/dependency_links.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying tabpy.egg-info/entry_points.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying tabpy.egg-info/requires.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
copying tabpy.egg-info/top_level.txt -> build/bdist.linux-x86_64/egg/EGG-INFO
zip_safe flag not set; analyzing archive contents...
tabpy.__pycache__.tabpy.cpython-36: module references __file__
tabpy.models.__pycache__.deploy_models.cpython-36: module references __file__
tabpy.models.utils.__pycache__.setup_utils.cpython-36: module references __file__
tabpy.tabpy_server.app.__pycache__.app.cpython-36: module references __file__
creating dist
creating 'dist/tabpy-0.8.6-py3.6.egg' and adding 'build/bdist.linux-x86_64/egg' to it
removing 'build/bdist.linux-x86_64/egg' (and everything under it)
Processing tabpy-0.8.6-py3.6.egg
creating /usr/local/lib/python3.6/site-packages/tabpy-0.8.6-py3.6.egg
Extracting tabpy-0.8.6-py3.6.egg to /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Adding tabpy 0.8.6 to easy-install.pth file
Installing tabpy script to /usr/local/bin
Installing tabpy-deploy-models script to /usr/local/bin
Installing tabpy-user-management script to /usr/local/bin

Installed /usr/local/lib/python3.6/site-packages/tabpy-0.8.6-py3.6.egg
Processing dependencies for tabpy==0.8.6
Searching for urllib3==1.24.3
Best match: urllib3 1.24.3
Adding urllib3 1.24.3 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for tornado==6.0.3
Best match: tornado 6.0.3
Adding tornado 6.0.3 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib64/python3.6/site-packages
Searching for six==1.12.0
Best match: six 1.12.0
Adding six 1.12.0 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for singledispatch==3.4.0.3
Best match: singledispatch 3.4.0.3
Adding singledispatch 3.4.0.3 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for requests==2.22.0
Best match: requests 2.22.0
Adding requests 2.22.0 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for python-dateutil==2.8.0
Best match: python-dateutil 2.8.0
Adding python-dateutil 2.8.0 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for pyOpenSSL==19.0.0
Best match: pyOpenSSL 19.0.0
Adding pyOpenSSL 19.0.0 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for jsonschema==3.0.2
Best match: jsonschema 3.0.2
Adding jsonschema 3.0.2 to easy-install.pth file
Installing jsonschema script to /usr/local/bin

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for genson==1.1.0
Best match: genson 1.1.0
Adding genson 1.1.0 to easy-install.pth file
Installing genson script to /usr/local/bin

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for future==0.17.1
Best match: future 0.17.1
Adding future 0.17.1 to easy-install.pth file
Installing futurize script to /usr/local/bin
Installing pasteurize script to /usr/local/bin

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for decorator==4.4.0
Best match: decorator 4.4.0
Adding decorator 4.4.0 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for configparser==4.0.2
Best match: configparser 4.0.2
Adding configparser 4.0.2 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for cloudpickle==1.2.2
Best match: cloudpickle 1.2.2
Adding cloudpickle 1.2.2 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for backports-abc==0.5
Best match: backports-abc 0.5
Adding backports-abc 0.5 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for certifi==2019.9.11
Best match: certifi 2019.9.11
Adding certifi 2019.9.11 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for idna==2.8
Best match: idna 2.8
Adding idna 2.8 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for chardet==3.0.4
Best match: chardet 3.0.4
Adding chardet 3.0.4 to easy-install.pth file
Installing chardetect script to /usr/local/bin

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for cryptography==2.7
Best match: cryptography 2.7
Adding cryptography 2.7 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib64/python3.6/site-packages
Searching for setuptools==41.2.0
Best match: setuptools 41.2.0
Adding setuptools 41.2.0 to easy-install.pth file
Installing easy_install script to /usr/local/bin
Installing easy_install-3.6 script to /usr/local/bin

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for attrs==19.2.0
Best match: attrs 19.2.0
Adding attrs 19.2.0 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for pyrsistent==0.15.4
Best match: pyrsistent 0.15.4
Adding pyrsistent 0.15.4 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib64/python3.6/site-packages
Searching for asn1crypto==0.24.0
Best match: asn1crypto 0.24.0
Adding asn1crypto 0.24.0 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Searching for cffi==1.12.3
Best match: cffi 1.12.3
Adding cffi 1.12.3 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib64/python3.6/site-packages
Searching for pycparser==2.19
Best match: pycparser 2.19
Adding pycparser 2.19 to easy-install.pth file

Using /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Finished processing dependencies for tabpy==0.8.6
 • Start tabpy
$ tabpy
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:203): Parameter port set to "9004" from default value
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:203): Parameter server_version set to "0.8.6" from default value
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:203): Parameter evaluate_timeout set to "30" from default value
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:203): Parameter upload_dir set to "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/tabpy/tmp/query_objects" from default value
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:203): Parameter transfer_protocol set to "http" from default value
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:209): Parameter certificate_file is not set
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:209): Parameter key_file is not set
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:203): Parameter state_file_path set to "/usr/local/lib/python3.6/site-packages/tabpy/tabpy_server" from default value
 2019-10-02,04:42:56 [INFO] (app.py:app:269): Loading state from state file /usr/local/lib/python3.6/site-packages/tabpy/tabpy_server/state.ini
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:203): Parameter static_path set to "./" from default value
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:281): Static pages folder set to "/home/anhnt3"
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:209): Parameter TABPY_PWD_FILE is not set
 2019-10-02,04:42:56 [INFO] (app.py:app:300): Password file is not specified: Authentication is not enabled
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (app.py:app:203): Parameter log_request_context set to "false" from default value
 2019-10-02,04:42:56 [INFO] (app.py:app:316): Call context logging is disabled
 2019-10-02,04:42:56 [INFO] (app.py:app:89): Initializing TabPy...
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (selector_events.py:selector_events:54): Using selector: EpollSelector
 2019-10-02,04:42:56 [INFO] (callbacks.py:callbacks:42): Initializing TabPy Server...
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (state.py:state:147): Collected endpoints: {}
 2019-10-02,04:42:56 [INFO] (app.py:app:92): Done initializing TabPy.
 2019-10-02,04:42:56 [INFO] (callbacks.py:callbacks:62): Initializing models...
 2019-10-02,04:42:56 [DEBUG] (state.py:state:147): Collected endpoints: {}
 2019-10-02,04:42:56 [INFO] (app.py:app:84): Web service listening on port 9004
 • Thực hiện deploy model

Mỗi model trong tabpy sẽ định nghĩa 1 hoặc nhiều function để đảm nhiệm thực hiện tính toán 1 công việc từ Table Desktop

$ tabpy-deploy-models

Requirement already satisfied: sklearn in /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Requirement already satisfied: pandas in /usr/local/lib64/python3.6/site-packages
Requirement already satisfied: numpy in /usr/local/lib64/python3.6/site-packages
Requirement already satisfied: textblob in /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Requirement already satisfied: nltk in /usr/local/lib/python3.6/site-packages
Requirement already satisfied: scipy in /usr/local/lib64/python3.6/site-packages
Requirement already satisfied: scikit-learn in /usr/local/lib64/python3.6/site-packages (from sklearn)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.6.1 in /usr/local/lib/python3.6/site-packages (from pandas)
Requirement already satisfied: pytz>=2017.2 in /usr/local/lib/python3.6/site-packages (from pandas)
Requirement already satisfied: six in /usr/local/lib/python3.6/site-packages (from nltk)
Requirement already satisfied: joblib>=0.11 in /usr/local/lib/python3.6/site-packages (from scikit-learn->sklearn)
==================================================================
Using config file at /usr/local/lib/python3.6/site-packages/tabpy/tabpy_server/common/default.conf
Successfully deployed PCA
Successfully deployed Sentiment Analysis
Successfully deployed ttest
/usr/bin/python3: can't find '__main__' module in '/usr/local/lib/python3.6/site-packages/tabpy/models/scripts/__pycache__'
Successfully deployed add

III. Connect Tableau Desktop với Tabpy

Tableau Desktop > Help > Settings and Performance > Manage External Service Connection. Nhập Server Name and UserName => Click OK