Key words:asynchronous

Lập trình bất đồng bộ trong Scala với Future

Lập trình bất đồng bộ trong Scala với Future

Scala có thể sử dụng được tất cả các thư viện của Java nên ta hoàn toàn có thể sử dụng các tính năng về lập trình song song của Java (Thread, Runnable…) để phục vụ cho việc xử lý bất đồng bộ khi code Scala. Tuy nhiên, bản thân Scala cũng có những tính năng phục vụ riêng cho việc lập trình bất đối xứng với API ở mức abstract hơn, đồng thời dễ dàng tích hợp với các API mà Scala cung cấp. Một tính năng có sẵn trong standard library của Scala là Future, ngoài ra còn ... »

Wildcard SSL Certificates