Key words:behat

Test tự động chức năng login sử dụng Behat-Laravel-Extension

Test tự động chức năng login sử dụng Behat-Laravel-Extension

Mục tiêu bài viết Tự động test chức năng login default trong Laravel 5 sử dụng Behat-Laravel-Extension Tham khảo link github : https://github.com/laracasts/Behat-Laravel-Extension Mục tiêu của bài viết là quen với cách viết sử dụng behat, thực hành trực tiếp vào chức năng login trong Laravel. Giới thiệu về Behat-Laravel-Extension 1. Cài đặt composer require behat/behat behat/mink behat/mink-extension laracasts/behat-laravel-extension --dev Tạo file behat.yml và config default: extensions: Laracasts\Behat: # env_path: .env.behat Behat\MinkExtension: default_session: laravel laravel: ~ Tạo thư mục feature để thực hiện viết scenario test. vendor/bin/behat ... »