Key words:code analysis

Codium AI - Công cụ tạo code tests cho busy devs

Codium AI - Công cụ tạo code tests cho busy devs

CodiumAI là một công cụ dành cho developer sử dụng AI để tạo ra các bài test có ý nghĩa cho code. Nó phân tích code, chuỗi tài liệu và nhận xét để tạo test plan phù hợp và tạo test code để xác thực chức năng và tìm ra các trường hợp đặc biệt. ... »

Wildcard SSL Certificates