Key words:crud

Tạo ứng dụng CRUD với grails (Phần 1)

Tạo ứng dụng CRUD với grails (Phần 1)

Groovy trên Grails là WEB development framework MVC dựa trên ngôn ngữ Groovy. Groovy dựa trên Java, nó cũng chạy trên JVM - Java Virtual Machine. Nó hỗ trợ nhiều cho developer java web. Giúp dev phát triển web một cách nhanh nhất có thể. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tạo ứng dụng đơn giản có các thao tác CRUD với grails framework. Bước 1: Cài đặt và tạo app Cài đặt: Download tại trang: http://grails.org/download.html Hướng dẫn cài đặt http://docs.grails.org/latest/guide/gettingStarted.html Tạo ... »