Key words:CSRF

Cross-Site Request Forgery (CSRF) - Series Web Application Security

Cross-Site Request Forgery (CSRF) - Series Web Application Security

1. Nội dung Giới Thiệu Cross-Site Request Forgery (CSRF) Cách Phòng Chống Các Bài Viết Liên 2. Giới thiệu Cross-Site Request Forgery (CSRF) là cách tấn công mà kẻ tấn công sử dụng một trang web độc hại, email, blog, tin nhắn để dụ người dùng ấn vào những thành phần ở trong trang web đó như các link, ảnh … rồi sau đó thực hiện một hành động trên một trang web tin cậy mà người dùng hiện đang được chứng thực. 3. Cross-Site Request Forgery (CSRF) Một kịch bản cho cách thức tấn công lỗi CSRF như sau: User ... »

Wildcard SSL Certificates