Key words:ctr

Container và các công cụ quản lý container

Container và các công cụ quản lý container

1. Container là gì? Container là một phương tiện ảo hóa hệ thống được sử dụng để đóng gói một ứng dụng và tất cả các phụ thuộc của nó cùng với môi trường chạy của nó trong một gói. Container được xây dựng trên cơ sở các công nghệ ảo hóa như kernel namespaces, cgroups và chroot để đảm bảo rằng mỗi container có một môi trường hoàn toàn độc lập với hệ thống máy chủ gốc. Container có thể được triển khai và chạy trên nhiều môi trường khác nhau mà không cần thay đổi ứng dụng hoặc ... »

Wildcard SSL Certificates