Từ khoá: dataframe

Xử lý dữ liệu với Spark Dataframe

Xử lý dữ liệu với Spark Dataframe

Đầu tiên, bạn có biết Spark là gì chưa nhỉ. Nếu chưa biết Spark là gì thì bạn nên tìm hiểu Spark, cũng như làm quen với nó trước nhé. Bạn có thể tìm hiểu Spark qua link sau: Các bài viết liên quan đến Spark I. Vậy, Spark DataFrame là gì ấy nhỉ ? Ngày xửa, ngày xưa, khi Spark ver 1.3 ra đời, Spark đã đẻ thêm tính năng có tên là Spark DataFrame. Vậy nó có gì hay ho nhỉ ? Có thể thiết lập Schema cho Spark RDD và có thể tạo Object DataFrame. Chưa thấy hay ... »