Từ khoá: distribution

Phân phối Poisson - toán thống kê (Phần 5)

Phân phối Poisson - toán thống kê (Phần 5)

Phân phối Poisson là gì? Nếu lấy định nghĩa về phân phối Poisson từ wiki, sẽ thấy khó hiểu: Phân phối Poisson (phân phối Poa-dông) là một phân phối xác suất rời rạc. Nó khác với các phân phối xác suất rời rạc khác ở chỗ thông tin cho biết không phải là xác suất để một sự kiện (event) xảy ra (thành công) trong một lần thử như trong phân phối Bernoulli, hay là số lần mà sự kiện đó xảy ra trong n lần thử như trong phân phối nhị thức, mà chính là trung bình số lần ... »

Wildcard SSL Certificates