Key words:git-flow

Sử dụng git-flow để tự động hóa workflow

Sử dụng git-flow để tự động hóa workflow

Trong bài viết trước về giới thiệu git, chúng ta đã được thấy một trong những workflow cho git rất hiệu quả để tracking các feature, hotfix hay release branch cho dự án. Đây chính là workflow của anh Vincent Driessen với bài viết A successful Git branching model rất chi tiết. Tuy nhiên, với việc phải nhớ khá nhiều lệnh để hiện thực hóa, nhất là khi có nhân sự mới chưa biết nhiều về workflow này thì việc hướng dẫn khá mất thời gian và dễ gây sai sót. Chính vì thế Vincent Driessen đã xây dựng một ... »