Từ khoá: haproxy

HAProxy Load Balancer ở Layer 4 và Layer 7

HAProxy Load Balancer ở Layer 4 và Layer 7

HAProxy có thể linh hoạt chuyển đổi sang các chế độ TCP, tương ứng với Layer 4 hoặc chế độ HTTP, tương ứng với Layer 7, bằng cách đặt chỉ thị chế độ của nó trong cấu hình HAProxy. Chế độ bạn chọn sẽ thay đổi các tính năng có sẵn cho bạn. Đó là điều làm cho mô hình OSI trở nên hữu ích. ... »

Wildcard SSL Certificates