Key words:retrospective

Agile retrospective là gì?

Agile retrospective là gì?

Là một hoạt động diễn ra định kỳ, thường là vào cuối một chu kỳ phát triển của Agile (Iterator or Sprint). Các thành viên trong team sẽ cùng xem xét lại cách mà họ đang làm việc từ đó đưa ra được các action (hành động) để quá trình làm việc được tốt hơn trong những chu kỳ phát triển tiếp theo. Toàn bộ thành viên trong Agile team được kỳ vọng là nên tham gia (team phát triển thì chắc chắn phải tham gia đủ rồi). Điều thứ 12 trong 12 nguyên tắc của nguyên lý Agile định ... »

Wildcard SSL Certificates