Key words:sass

Khi nào sử dụng extends vs mixins trong SASS

Khi nào sử dụng extends vs mixins trong SASS

SASS cung cấp cho chúng ta 2 cách để có thể tái sử dụng style, đó là extends và mixins. Bài viết này tôi sẽ chỉ cho bạn biết cách chúng hoạt động và sử dụng khi nào. 1.Extendextend cho phép bạn chia sẻ style giữa 2 selector. Nó tương tự như cách kết hợp các class trong HTML. Cùng xem ví dụ sau: <div class="error seriousError"> This page not found! </div> .error{ border: 1px #f00; background-color: #fdd; } .seriousError{ @extend .error; border-width: 3px; } // which compiles to: .error, .seriousError { border: 1px #f00; background-color: ... »

Wildcard SSL Certificates