Key words:Socket.IO

Chat application with NodeJS, Socket.IO, Mysql and Express framework

Chat application with NodeJS, Socket.IO, Mysql and Express framework

Nội dung: Giới thiệu NodeJS Sơ lược về Socket và SocketIO Chat application Chat application advance Kết luận Tài liệu tham khảo 1. Giới thiệu NodeJS Nodejs là gì? Nodejs là một nền tảng được phát triển độc lập được xây dựng trên javascript runtime của chrome’s mà chúng ta có thể xây dựng được ứng dụng mạng nhanh chóng và dễ dàng mở rộng. Nodejs được xây dựng và phát triển từ năm 2009 và được bảo trợ từ công ty Joyent. Khả năng đáp ứng của nodejs là rất nhanh bởi nodejs được viết hầu hết bởi ... »