Key words:XSS

Cross-Site Scripting (XSS) - Series Web Application Security

Cross-Site Scripting (XSS) - Series Web Application Security

1. Nội dung Giới Thiệu Cross-Site Scripting  (XSS) Cách Phòng Chống Các Bài Viết Liên 2. Giới thiệu Cross Site Scripting (XSS) là gì ? Là một kiểu tấn công cho phép hacker chèn vào những đoạn script độc hại (thông thường là javascript hoặc HTML) vào website và sẽ được thực thi ở trình duyệt người dùng.. Các thông tin có thể bị đánh cắp qua XSS: Email, Mật khẩu, Cookie truy cập web nào đó của người dùng. Mục đích tấn công của XSS: Lấy Cookie của người dùng có thể để giả mạo phiên làm việc truy cập. ... »