I.Giới thiệu về trò chơi:

 • 15 puzzle do Sam Loyd nghĩ ra vào năm 1878 lúc đó là 1 món đồ chơi cầm tay bằng nhựa giống như hình minh họa.
  uc?id=1pzXc76EctH0deLI-p-hxSSbgNyt26RNO&export=download
 • Nhìn bề ngoài trông có vẻ đơn giản nhưng tính "hại não" rất cao.
 • Cách chơi rất đơn giản bạn chỉ đẩy các ô số vào ô trống, sắp xếp theo thứ tự 1 - 15 giống bảng bên dưới là dành chiến thắng :
1  2  3  4
5  6  7  8
9  10  11  12
13  14  15

II.Demo trò chơi:

 • Dưới đây là phần trò chơi đã được số hóa bằng HTML/CSS/ Javascript, các bạn có thể bấm vào "click to play" để trải nghiệm ngay và luôn. Ấn các ô số xung quanh ô màu trắng để đổi vị trí. Game được thiết kế để chạy trên cả PC lẫn Mobile.

Puzzle 15

00:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

III.Hướng dẫn các bước code:

1. Tạo file

 • Tạo file index.html hoặc file có đuôi .html

2. Code giao diện HTML/CSS

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>15 Puzzle</title>
</head>
<body>
 <div id="wrapper">
  <div id="container">
   <h1>Puzzle 15</h1>
   <div id="board-time">00:00</div>
   <div id="container-play">
    <a id="play" href="javascript:void(0)">Click to play</a>
   </div>
   <div id="alert_puzzle"></div>
   <div id="puzzle">
    <div number="1" class="cell-puzzle row-1 col-1">1</div>
    <div number="2" class="cell-puzzle row-1 col-2">2</div>
    <div number="3" class="cell-puzzle row-1 col-3">3</div>
    <div number="4" class="cell-puzzle row-1 col-4">4</div>
    <div number="5" class="cell-puzzle row-2 col-1">5</div>
    <div number="6" class="cell-puzzle row-2 col-2">6</div>
    <div number="7" class="cell-puzzle row-2 col-3">7</div>
    <div number="8" class="cell-puzzle row-2 col-4">8</div>
    <div number="9" class="cell-puzzle row-3 col-1">9</div>
    <div number="10" class="cell-puzzle row-3 col-2">10</div>
    <div number="11" class="cell-puzzle row-3 col-3">11</div>
    <div number="12" class="cell-puzzle row-3 col-4">12</div>
    <div number="13" class="cell-puzzle row-4 col-1">13</div>
    <div number="14" class="cell-puzzle row-4 col-2">14</div>
    <div number="15" class="cell-puzzle row-4 col-3">15</div>
    <div number="0" class="cell-puzzle row-4 col-4 cell-puzzle-zero"></div>
   </div>
  </div>
 </div>
</body>
</html>
<style>
*{
 padding:0px;
 margin:0px;
}
html{
 width:100%;
 height:100%;
}
body{
 height:100%;
 width:100%;
}
html > body {
   height: 100%;
}
#wrapper {
 width:100%;
 margin:0 auto;
}
#wrapper a {
 text-align:center;
}
#container {
 font-size:16px;
 width:300px;
 margin:50px auto 0;
 text-align:center;
}
#container h1 {
 color:#276D8C;
}
#puzzle {
 height:242px;
 width:242px;
 position:relative;
 border:2px solid #757575;
 margin:0 auto 25px;
}
#puzzle .cell-puzzle {
 width: 58px;
 height: 58px;
 border: 2px solid white;
 position: absolute;
 text-align: center;
 vertical-align: middle;
 line-height: 20px;
 font-size: 36px;
 line-height: 60px;
 background-color: #3B9AFF;
 z-index: 100;
 cursor: pointer;
 user-select: none;
}
#puzzle .cell-puzzle-zero {
 background-color:white !important;
 z-index: 50;
}
#puzzle > .row-1 {
 top: 0;
}
#puzzle > .row-2 {
 top: 60px;
}
#puzzle > .row-3 {
 top: 120px;
}
#puzzle > .row-4 {
 top: 180px;
}
#puzzle > .col-1 {
 left: 0;
}
#puzzle > .col-2 {
 left: 60px;
}
#puzzle > .col-3 {
 left: 120px;
}
#puzzle > .col-4 {
 left: 180px;
}
#container-play{
 margin: 10px 0;
 text-align: center;
 height:50px;
}
#play{
 width:150px;
 height:50px;
 border:2px solid #3f4f2e;
 text-align:center;
 text-decoration:none;
 font-weight:600;
 font-size:20px;
 background-color:#689b37;
 display: inline-block;
 color: white;
 text-align: center;
 line-height: 48px;
 border-radius: 3px;
}
#alert_puzzle {
 font-size: 16px;
 color: coral;
}
</style>
 • Element có id="board-time" nơi hiển thị thời gian.
 • Element có id="play" nơi nhấn nút play.
 • Element có id="puzzle" nơi hiển thị matrix puzzle là phần quan trọng nhất của trò chơi.
 • Mỗi element có class="cell-puzzle" là 1 phần tử của matrix puzzle. Matrix puzzle có cầu trúc 4 hàng * 4 cột, 1 phần tử là 1 ô vuông có cạnh 60px,nên mỗi phần tử sẽ thuộc 1 hàng và 1 cột riêng biệt nên sẽ có class riêng biệt để css.
 • VD: phần tử thuộc hàng số 2, cột số 3 sẽ có class lần lượt là: **class="cell-puzzle row-2 col-3" **

3. Code tính toán, hiệu ứng của trò chơi bằng Jquery/Javascript:

 • Liên kết hàm jquery để code ngắn hơn, chạy mượt hơn.
<script type="text/javascript" src="https://code.jquery.com/jquery-3.4.1.min.js"></script>
<script>
// ma trận toàn cục điều khiển mọi hoạt động của game
var matrix = [
 [1, 2, 3, 4],
 [5, 6, 7, 8],
 [9, 10, 11, 12],
 [13, 14, 15, 0],
];

// các biến toàn cục dùng để tính giờ
var secs = 0;
var currentSeconds = 0;
var currentMinutes = 0;
var timer;

// gọi sự kiện bắt đầu game khi ấn nút play
$("#play").bind("click",function(){
 initialize();
 beginTime();
 $("#alert_puzzle").text("");
})

// Khi click vào 1 sô thì gọi đến hàm move để di chuyển
$("#puzzle .cell-puzzle").bind("click",function() {
 if(secs > 0){
  var obj = $(this);
  move(obj);
 }
})

// hàm init game, gọi 1 dãy số từ 1 đến 15 bất kì, sắp xếp các element theo dãy số đó để bắt đầu game
function initialize(){
 var arrRandomNumber = shuffleMatrix();

 var count = 0;
 for(var i = 0; i < 4; i++) {
  for(var j = 0; j < 4; j++) {
   var number = arrRandomNumber[count];
   matrix[i][j] = number;

   if (i == 3 && j == 3) {
    matrix[i][j] = 0;
   }

   $("#puzzle .cell-puzzle[number=" + number + "]").css("top", i * 60 + "px");
   $("#puzzle .cell-puzzle[number=" + number + "]").css("left", j * 60 + "px");
   count++;
  }
 }
}

// hàm tạo dãy số bất kì từ 1 đến 15
function shuffleMatrix(){
 var arr = [];
 while(arr.length < 15){
  var r = Math.floor(Math.random() * 15) + 1;
  if(arr.indexOf(r) === -1) arr.push(r);
 }

 return arr;
}

// hàm bắt đầu đếm giờ
function beginTime() {
 secs = 0;
 currentSeconds = 0;
 currentMinutes = 0;
 clearTimeout(timer);
 intervalTime();
}

// hàm đếm giờ
function intervalTime() {
 currentMinutes = Math.floor(secs / 60);
 currentSeconds = secs % 60;

 if(currentMinutes <= 9) {
  currentMinutes = "0" + currentMinutes;
 }

 if(currentSeconds <= 9) {
  currentSeconds = "0" + currentSeconds;
 }

 secs++;
 $("#board-time").text(currentMinutes + ":" + currentSeconds);
 timer = setTimeout('intervalTime()', 1000);
 console.log(secs);
}

// hàm di chuyển các ô.
function move(obj) {
 var numberCell = parseFloat(obj.attr("number"));
 var win = false;

 for(var i = 0; i < 4; i++) {
  for(var j = 0; j < 4; j++) {
   if(matrix[i][j] == numberCell) {
    if(j > 0 && matrix[i][j-1] == 0) {
     $("#puzzle .cell-puzzle[number=0]").css("left", j * 60 + "px");
     obj.animate({
      'left': (j - 1) * 60 + 'px'
     }, 300);

     matrix[i][j - 1] = numberCell;
     matrix[i][j] = 0;

    } else if(j < 3 && matrix[i][j + 1] == 0) {
     $("#puzzle .cell-puzzle[number=0]").css("left",j * 60 + "px");
     obj.animate({
      'left': (j + 1) * 60 + 'px'
     }, 300);

     matrix[i][j + 1] = numberCell;
     matrix[i][j] = 0;

    } else if(i > 0 && matrix[i - 1][j] == 0) {
     $("#puzzle .cell-puzzle[number=0]").css("top", i * 60 + "px");
     obj.animate({
      'top': (i - 1) * 60 + 'px'
     },300);

     matrix[i-1][j] = numberCell;
     matrix[i][j] = 0;

    } else if(i<3 && matrix[i+1][j]==0) {
     $("#puzzle .cell-puzzle[number=0]").css("top", i * 60 + "px");
     obj.animate({
      'top': (i + 1) * 60 + 'px'
     },300);

     matrix[i + 1][j] = numberCell;
     matrix[i][j]=0;
    }

    win = checkWin();
    if (win){
     break;
    }

    return; 
   }
  }
 }
}

// hàm kiểm tra và báo chiến thắng
function checkWin(){
 var winner =false;
 var winString = "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,0";
 var loseString = "1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,14,0";

 var matrixStr = matrix.toString();

 if(winString == matrixStr) {
  clearTimeout(timer);
  $("#alert_puzzle").text("Bạn đã chiến thắng. Kỷ lục của bạn là " + $("#board-time").text());

 } else if (loseString == matrixStr) {
  $("#alert_puzzle").text('Bạn không có hy vọng để chiến thắng. Ấn nút "click to play" để chơi game mới');
 }
}
</script>

4. Mở file lên bằng trình duyệt và chơi:

 • Sử dụng trình duyệt internet explore, chrome, firefox... để chơi.
 • Có thể chạy được trên các trình duyệt của mobile.

IV. Kết luận:

 • Thành phần chính của game chỉ sử dụng những kiến thức cơ bản như mảng 2 chiều (matrix), hàm đếm thời gian(setTimeout), tạo số ngẫu nhiên(random)...
 • Code game chỉ khoảng 300 dòng (hơi dài do HTML/CSS).
 • Game có thể chạy trên mobile.
 • Việc tập làm game có thể giúp cho bạn thấy rằng code không hẳn là khô khan mà thực chất rất thú vị và sống động, những kiến thức rất đơn giản và cơ bản khi kết hợp lại với nhau một cách khéo léo có thể tạo thành những game rất thú vị.