I.Giới thiệu:

Algorand giải quyết được 3 vấn đề là  khả năng mở rộng , bảo mật cao và phi tập trung.

Algorand sử dụng giao thức động thuận Pure Proof-of-Stake (PPOS) được xây dựng dựa trên Byzantine Agreement (BA), theo đó ảnh hưởng của người dùng đối với việc tạo ra block mới sẽ tỷ lệ thuận với cổ phần của họ trong hệ thống hay chính là số lượng token ALGO nắm giữ. Cơ chế này dựa vào hàm xác minh ngẫu nhiên (VRF) và thuật toán bằng chứng cổ phần (PoS) để đạt được sự chấp thuận giữa những người dùng trong quá trình tạo ra một block mới.

II. Cách thực hiện:

A. Kiến trúc :

Luồng từ Application code cho tới blockchain network, các thông tin app có thể lấy từ mạng blockchain

Algorand cung cấp gói 3 tiện ích goal , kmd , algokey để tương tác với Algorand node

goal : là tool chính để vận hành một nút ,  chức năng quản lý khóa, ký và gửi giao dịch, tạo asset ... và thực hiện nhiều chức năng giống nhau với SDK.

kmd (Key Management Daemon).

algokey : CLI quản lý Algorand keys.

B.Start building

1.Workspace Setup

    - Environment setup
    - Building the project
    - Installing the node
    - Running the node
    - install JDK

    link : https://developer.algorand.org/docs/build-apps/setup/

2.Connect to Node

    - Create an algod client

    - Check node status

    link : https://developer.algorand.org/docs/build-apps/connect/

3.Dùng goal tạo asset , send , revoke , freeze...

     link : https://developer.algorand.org/docs/features/asa/#receiving-an-asset


III. Tổng kết:

Ưu điểm phí giao dịch nhỏ hơn 0,001$ trên 1 giao dịch , tốc độ tạo block < 5s