Nội dung

 • Giới thiệu
 • Prometheus
 • Thành phần chính của Prometheus
 • Install Prometheus thông qua Rancher catalog UI
 • Install Prometheus sử dụng Helm
 • Kết luận
 • Tài liệu tham khảo

Giới thiệu

Ở kỳ 1, mình đã giới thiệu qua về Prometheus, Grafana và có demo cài đặt và tạo biểu đồ monitoring đơn giản. Bài viết này sẽ không nói lại những kiến thức cũ mà sẽ nói thêm các kiến thức bổ sung, giới thiệu 2 cách cài đặt Prometheus bằng Rancher catalog UI và Helm. Khi sử dụng Helm có phát sinh vấn đề, mình sẽ chia sẻ vấn đề đó và cách giải quyết nó.
Các bạn có thể đọc lại bài viết ở kỳ 1 để năm qua các khai niệm, cũng như hình dung cách Prometheus hoặt động (chỉ tham khảo thôi nhé). Kỳ 2 này mình sẽ fix lại một số điểm trong quá trình cài đặt, làm sao cho chuẩn hơn, thuận tiện hơn.

Đặt vấn đề

Rancher UI là một công cụ khá hữu ích trong việc monitoring cluter để có thể giải quyết các vấn đề phát sinh, tuy nhiên nó chưa phải là công cụ monitoring tuyệt vời nhất. Các đại diện công cụ monitoring cho Kubernetes là DatadogPrometheus . Lần này mình sẽ tìm hiểu về Prometheus và tiến hành cài đặt. Đi với Prometheus mình có công cụ Grafana, công cụ này thường được chọn để đi kèm với Prometheus. Sử dụng 2 công cụ trên cho phép ta tạo các biểu đồ cự đẹp và dễ nhìn để monitoring Kubernetes resource.

Prometheus

Vốn dĩ Prometheus là project của công ty SoundCloud phát hành, là công cụ dùng để monitoring và Alert. Từ năm 2016, gia nhập vào công ty CNCF, tháng 8/2018 chính thức release.
Tổng quan về kiến trúc của Prometheus như hình bên dưới.uc?id=1OCXHs-p1IjQUsaVqjBWdRb1e2xAjVkgw&export=download

Các thành phần quan trọng

Để có thể hiểu được cơ chế monitoring của Prometheus, đầu tiên chúng ta cần biết được 2 thành phần chính sau đây:

Tên Nội dung
exporter
 • Chương trình chạy trên các máy đối tượng để monitoring
 • Giống như một Web API để công khai các thông tin resource dưới dạng text
 • Tương ứng với mỗi loại resource khác nhau sẽ có các exporter khác nhau
 • prometheus
 • Là một monitoring server program
 • Thăm dò tất cả các exporter và thu thập thông tin resource thời gian định kỳ
 • Dữ liệu monitoring được lưu trữ trong DB của Prometheus
 • Mỗi thành phần phía trên hiện tại đã được cung cấp bằng docker images, chỉ bằng cách thiết lập đơn giản như sau, chúng ta đã có thể monitoring (resource) được rồi.

  • Tại server muốn monitor, khởi chạy exporter docker container
  • Tại server muốn lưu trữ data monitor chạy Prometheus docker conatainer

  Các loại Exporter

  Trên các server đối tượng monitor, Với mỗi loại resource mình muốn monitor, mình sẽ khởi chạy các exporter tương ứng. Mỗi middleware vendor khác nhau sẽ cung cấp các exporter khác nhau. Vì vậy có rất nhiều loại Exporter.
  https://prometheus.io/docs/instrumenting/exporters/
  Loại Exporter thông dụng nhất là node_exporter: Thu thập các thông tin như CPU, Memory vv của máy vật lý.
  https://github.com/prometheus/node_exporter
  Để thu thập thông tin từ máy GPU thì chúng ta cần thêm nvidia_exporter.
  https://github.com/Nextremer/nvidia_exporter

  Data được thu tập từ Exporter

  Ví dụ chúng ta truy cập trực tiếp bằng lệnh curl đến data được công khai của node_exporter, kiểu data như dưới đây sẽ được trả về. Nó chỉ trả về giá trị do được của resource tại thời điểm truy cập ở định dạng text.
  Prometheus server sẽ thu thập data và lưu trữ data này theo định kỳ

  $ curl http://hogehoge:9100/metrics
  # HELP go_gc_duration_seconds A summary of the GC invocation durations.
  # TYPE go_gc_duration_seconds summary
  go_gc_duration_seconds{quantile="0"} 0.000111075
  go_gc_duration_seconds{quantile="0.25"} 0.000244251
  go_gc_duration_seconds{quantile="0.5"} 0.000264236
  go_gc_duration_seconds{quantile="0.75"} 0.000295209
  go_gc_duration_seconds{quantile="1"} 0.000693045
  go_gc_duration_seconds_sum 187.504344849
  go_gc_duration_seconds_count 237336
  ・・・
  

  Application cũng có thể trở thành 1 Exporter

  Nếu chúng ta hiểu được tổng quan về Exporter, có lẽ chúng ta sẽ muốn làm nhưng điều như là: số lương user tại thời điểm đó, hay số lượng đăng ký vv.
  Nếu chúng ta chuẩn bị sẵn API thu thập các thông tin ứng dụng trả về dưới định dạng Json thì dễ dàng tích hợp với exporter.
  Để thu thập log xuất ra từ Application giống như kiểu Kibana, khi xem phần FAQ của Prometheus thì chúng ta sẽ thấy có một công cụ gọi là "mtail". Công cụ này sẽ thu thập log, sau đo chuyển đổi thành dạng metrics.
  https://prometheus.io/docs/introduction/faq/#how-to-feed-logs-into-prometheus?
  https://github.com/google/mtail
  Thật ra nếu nói đến thu thập log thì tốt nhất chúng ta nên dùng ELK stack, hoặc EFK stack. log và metrics là khác nhau, sử dụng công cụ phù hợp để đạt hiệu quả tốt nhất.

  Biểu đồ hóa dữ liệu

  Data được thu thập từ các server đối tượng sẽ được lưu trữ vào DB của Prometheus dưới dạng time series, sử dụng GUI cung cấp mặc định của Prometheus, chúng ta có Graph như bên dưới:
  uc?id=1XGw877cYc4RFEhLw4RO5oguvUXEcdLeH&export=download
  Để thu thập data ta sử dụng Prometheus query, quả thật cách sử dụng Prometheus query cũng rất khó khăn, tuy nhiên cứ hỏi google thì kiểu gì cũng có ai đó chỉ cho thôi :)
  https://prometheus.io/docs/querying/examples/

  Biểu đồ hóa bằng công cụ Grafana

  GUI cung cấp bởi Prometheus quả thật quá đơn giản, không có nhiều loại biểu đồ, ít tính năng. Cũng không trách được vì bản thân chức năng chính của Prometheus là Monitoring server và cung cấp DB để lưu trữ data.
  Biểu đồ hóa data bằng Grafana quả thật không gì tuyệt vời hơn.
  uc?id=1p7rmt6kHEaAbZ9sh7foELvDyvDBn76MA&export=download

  Quan hệ giữa Prometheus và Grafana cũng giống như Elasticsearch và Kibana

  Môi trường cài đặt

  Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trọng tâm bài viết này là 2 cách cài đặt Prometheus.
  Môi trường mình sử dụng:

  • Kubernetes (1 master and 1 node)
  • Rancher v2.1.8 (Nếu các bạn không sử dụng Rancher thì cài đặt bằng cách 2 - sử dụng Helm)
  $ kubectl version
  Client Version: version.Info{Major:"1", Minor:"10", GitVersion:"v1.10.1", GitCommit:"d4ab47518836c750f9949b9e0d387f20fb92260b", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2018-04-12T14:26:04Z", GoVersion:"go1.9.3", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
  Server Version: version.Info{Major:"1", Minor:"10", GitVersion:"v1.10.1", GitCommit:"d4ab47518836c750f9949b9e0d387f20fb92260b", GitTreeState:"clean", BuildDate:"2018-04-12T14:14:26Z", GoVersion:"go1.9.3", Compiler:"gc", Platform:"linux/amd64"}
  

  Install Prometheus thông qua Rancher catalog UI

  Install

  Tham khảo: Phần Use Prometheus for Monitoring trong link: https://rancher.com/blog/2018/2018-10-18-monitoring-kubernetes/
  Khi Install Prometheus thì mặc định cũng cài luôn Grafana, nhớ setting passwork cho Grafana nhé, Namespace cứ để nguyên như vậy cũng OK, quá trình cài đặt có thể mất vài phút. Sau khi cài đặt xong chúng ta kiểm tra lại, giả sử mình cài đặt với namespace là prometheus-rnztg

  $ kubectl get all -n prometheus-rnztg
  NAME                            READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  pod/prometheus-rnztg-alertmanager-976b66445-xk6jm     2/2    Running  0     21h
  pod/prometheus-rnztg-grafana-6b456867f9-lktgd       2/2    Running  0     21h
  pod/prometheus-rnztg-kube-state-metrics-6d9954479c-929jx  1/1    Running  0     21h
  pod/prometheus-rnztg-node-exporter-9g7vv          1/1    Running  0     21h
  pod/prometheus-rnztg-node-exporter-c4kns          1/1    Running  0     21h
  pod/prometheus-rnztg-server-64474768cb-57xff        2/2    Running  0     21h
   
  NAME                     TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE
  service/prometheus-rnztg-alertmanager     NodePort  10.43.248.98  <none>    80:31537/TCP  21h
  service/prometheus-rnztg-grafana       NodePort  10.43.11.155  <none>    80:31260/TCP  21h
  service/prometheus-rnztg-kube-state-metrics  ClusterIP  10.43.95.203  <none>    80/TCP     21h
  service/prometheus-rnztg-node-exporter    ClusterIP  10.43.222.130  <none>    9100/TCP    21h
  service/prometheus-rnztg-server        NodePort  10.43.32.172  <none>    80:31981/TCP  21h
   
  NAME                      DESIRED  CURRENT  READY   UP-TO-DATE  AVAILABLE  NODE SELECTOR  AGE
  daemonset.apps/prometheus-rnztg-node-exporter  2     2     2     2      2      <none>     21h
   
  NAME                         DESIRED  CURRENT  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
  deployment.apps/prometheus-rnztg-alertmanager     1     1     1      1      21h
  deployment.apps/prometheus-rnztg-grafana       1     1     1      1      21h
  deployment.apps/prometheus-rnztg-kube-state-metrics  1     1     1      1      21h
  deployment.apps/prometheus-rnztg-server        1     1     1      1      21h
   
  NAME                               DESIRED  CURRENT  READY   AGE
  replicaset.apps/prometheus-rnztg-alertmanager-976b66445     1     1     1     21h
  replicaset.apps/prometheus-rnztg-grafana-6b456867f9       1     1     1     21h
  replicaset.apps/prometheus-rnztg-kube-state-metrics-6d9954479c  1     1     1     21h
  replicaset.apps/prometheus-rnztg-server-64474768cb        1     1     1     21h
  

  Quan sát Pod với Service của Grafana và access đến http://192.168.33.50:31260
  uc?id=13h-4OdRwHLyc2a6L9A6Fdo0NAWahbjnD&export=download
  Đến đây có vẻ như quá trình cài đặt ổn rồi.

  Update Manifest file

  $ kubectl get pods -o wide -n prometheus-rnztg
  NAME                          READY   STATUS  RESTARTS  AGE    IP       NODE
  prometheus-rnztg-alertmanager-976b66445-xk6jm     2/2    Running  2     22h    10.42.0.140   192.168.33.50
  prometheus-rnztg-grafana-6b456867f9-lktgd       2/2    Running  2     22h    10.42.0.141   192.168.33.50
  prometheus-rnztg-kube-state-metrics-6d9954479c-929jx  1/1    Running  1     22h    10.42.0.137   192.168.33.50
  prometheus-rnztg-node-exporter-9g7vv          1/1    Running  1     22h    192.168.33.50  192.168.33.50
  prometheus-rnztg-node-exporter-c4kns          1/1    Running  0     22h    192.168.33.51  192.168.33.51
  prometheus-rnztg-server-64474768cb-57xff        2/2    Running  2     22h    10.42.0.139   192.168.33.50
  

  Hiện tại đang thấy Prometheus server được schedule đến node 192.168.33.50, mình muốn thay đổi để prometheus server schedule đến server 192.168.33.51. Có 2 cách làm như sau:

  1. Update manifest file bằng Rancher UI

  uc?id=1Tk3ZgquxgaC1sUsOQVdVCAfEt2fq6tUr&export=download
  Chúng ta sẽ thêm setting (chọn server để schedule) như bên dưới vào file -> Save

  affinity:
   nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
     nodeSelectorTerms:
     - matchExpressions:
      - key: "app"
       operator: In
       values:
        - "consumer"
  

  "consumer" là label của node có IP 192.168.33.51
  uc?id=1WhujtpxZDXpdKUd6yqxJB-uqxTz4vRUV&export=download

  Sau khi save thì kiểm tra lại:

  $ kubectl get pods -o wide -n prometheus-rnztg
  NAME                          READY   STATUS  RESTARTS  AGE    IP       NODE
  prometheus-rnztg-alertmanager-976b66445-xk6jm     2/2    Running  2     22h    10.42.0.140   192.168.33.50
  prometheus-rnztg-grafana-6b456867f9-lktgd       2/2    Running  2     22h    10.42.0.141   192.168.33.50
  prometheus-rnztg-kube-state-metrics-6d9954479c-929jx  1/1    Running  1     22h    10.42.0.137   192.168.33.50
  prometheus-rnztg-node-exporter-9g7vv          1/1    Running  1     22h    192.168.33.50  192.168.33.50
  prometheus-rnztg-node-exporter-c4kns          1/1    Running  0     22h    192.168.33.51  192.168.33.51
  prometheus-rnztg-server-7d44d88b9c-l9np5        2/2    Running  0     4m    10.42.1.81   192.168.33.51
  

  Ok rồi!

  2. Copy và lưu manifest file

  Bằng cách trên thì chúng ta có thể thay đổi setting theo ý muốn, nhưng khi gặp lỗi phải cài đặt lại vv thì nhưng setting đó cũng bị reset về default, bằng cách nào đó mình muốn lưu giữ file manifest. Đơn giản thôi, copy từ Rancher về rồi lưu ở đâu đó, nhưng cũng phải xóa đi những phần không cần thiết, thêm nhưng setting mong muốn vào, mình đã làm thử và nó trong như thế này. Ở đây mình chỉ copy mỗi file manifest của prometheus server thôi.

  # prometheus_deployment.yml
  apiVersion: apps/v1beta2
  kind: Deployment
  metadata:
   generation: 3
   labels:
    app: prometheus
    chart: prometheus-6.2.1
    component: server
    heritage: Tiller
    io.cattle.field/appId: prometheus-rnztg
    release: prometheus-rnztg
   name: prometheus-rnztg-server
   namespace: prometheus-rnztg
  spec:
   progressDeadlineSeconds: 600
   replicas: 1
   revisionHistoryLimit: 2
   selector:
    matchLabels:
     app: prometheus
     component: server
     release: prometheus-rnztg
   strategy:
    rollingUpdate:
     maxSurge: 25%
     maxUnavailable: 25%
    type: RollingUpdate
   template:
    metadata:
     creationTimestamp: null
     labels:
      app: prometheus
      component: server
      release: prometheus-rnztg
     annotations:
      reloaded-at: "{{ ansible_date_time.date }}_{{ ansible_date_time.hour}}{{ ansible_date_time.minute }}{{ ansible_date_time.second }}"
    spec:
     affinity:
      nodeAffinity:
       requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
        nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
         - key: app
          operator: In
          values:
          - consumer
     containers:
     - args:
      - --volume-dir=/etc/config
      - --webhook-url=http://localhost:9090/-/reload
      image: jimmidyson/configmap-reload:v0.1
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      name: prometheus-server-configmap-reload
      resources: {}
      terminationMessagePath: /dev/termination-log
      terminationMessagePolicy: File
      volumeMounts:
      - mountPath: /etc/config
       name: config-volume
       readOnly: true
     - args:
      - --config.file=/etc/config/prometheus.yml
      - --storage.tsdb.path=/data
      - --web.console.libraries=/etc/prometheus/console_libraries
      - --web.console.templates=/etc/prometheus/consoles
      - --web.enable-lifecycle
      image: prom/prometheus:v2.2.1
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      livenessProbe:
       failureThreshold: 3
       httpGet:
        path: /-/healthy
        port: 9090
        scheme: HTTP
       initialDelaySeconds: 30
       periodSeconds: 10
       successThreshold: 1
       timeoutSeconds: 30
      name: prometheus-server
      ports:
      - containerPort: 9090
       protocol: TCP
      readinessProbe:
       failureThreshold: 3
       httpGet:
        path: /-/ready
        port: 9090
        scheme: HTTP
       initialDelaySeconds: 30
       periodSeconds: 10
       successThreshold: 1
       timeoutSeconds: 30
      resources: {}
      terminationMessagePath: /dev/termination-log
      terminationMessagePolicy: File
      volumeMounts:
      - mountPath: /etc/config
       name: config-volume
      - mountPath: /data
       name: storage-volume
     dnsPolicy: ClusterFirst
     initContainers:
     - command:
      - chown
      - -R
      - 65534:65534
      - /data
      image: busybox:latest
      imagePullPolicy: IfNotPresent
      name: init-chown-data
      resources: {}
      terminationMessagePath: /dev/termination-log
      terminationMessagePolicy: File
      volumeMounts:
      - mountPath: /data
       name: storage-volume
     restartPolicy: Always
     schedulerName: default-scheduler
     securityContext: {}
     serviceAccount: prometheus-rnztg-server
     serviceAccountName: prometheus-rnztg-server
     terminationGracePeriodSeconds: 300
     volumes:
     - configMap:
       defaultMode: 420
       name: prometheus-rnztg-server
      name: config-volume
     - emptyDir: {}
      name: storage-volume
  

  bây giờ thì chúng ta thử apply xem

  kubectl apply -f prometheus_deployment.yml
  

  Sau vài chục giây thực hiện Rolling update xong, chung ta kiểm tra lại

  $ kubectl get pods -n prometheus-rnztg
  NAME                          READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  prometheus-rnztg-alertmanager-976b66445-xk6jm     2/2    Running  2     1d
  prometheus-rnztg-grafana-6b456867f9-lktgd       2/2    Running  2     1d
  prometheus-rnztg-kube-state-metrics-6d9954479c-929jx  1/1    Running  1     1d
  prometheus-rnztg-node-exporter-9g7vv          1/1    Running  1     1d
  prometheus-rnztg-node-exporter-c4kns          1/1    Running  0     1d
  prometheus-rnztg-server-64dcd6dbb7-8l4q5        2/2    Running  0     1m
  

  Oh! nó đã update được rồi!

  Đến đây cơ bản mình đã giới thiệu cách cài đặt Prometheus-Grafana bằng Rancher UI cùng với cách update cấu hình bằng file manifest. Cách lưu giữ file manifest và dùng kubectl là một cách hay tuy nhiên có quá nhiều pod, service, deployment, deamonset vv, với việc copy như vậy không ổn lắm. Mình sẽ qua cách cài đặt thứ 2.

  Install Prometheus sử dụng Helm

  Helm đóng vai trò là một Package Manager cho Kubernetes, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

  Install Helm

  https://github.com/helm/helm/blob/master/docs/install.md -> From Script

  $ curl -LO https://git.io/get_helm.sh
  $ chmod 700 get_helm.sh
  $ ./get_helm.sh
  

  Initialize Helm (Install Tiller)

  https://rancher.com/docs/rancher/v2.x/en/installation/ha/helm-init/

  kubectl -n kube-system create serviceaccount tiller
   
  kubectl create clusterrolebinding tiller \
   --clusterrole=cluster-admin \
   --serviceaccount=kube-system:tiller
   
  helm init --service-account tiller
  

  Install prometheus

  Tham khảo: https://github.com/helm/charts/tree/master/stable/prometheus-operator

  helm install stable/prometheus-operator --name prometheus-operator --namespace prometheus-test
  

  Quá trình cài đặt mất tầm 1 đến vài phút, kiểm tra lại:

  $ kubectl get all -n prometheus-test
   
  NAME                             READY   STATUS  RESTARTS  AGE
  pod/alertmanager-prometheus-operator-alertmanager-0      2/2    Running  0     1m
  pod/prometheus-operator-grafana-5dd5865bc-7h9p7        2/2    Running  0     1m
  pod/prometheus-operator-kube-state-metrics-6b4b87f6fd-r82jt  1/1    Running  0     1m
  pod/prometheus-operator-operator-5b9f65b595-8tk69       1/1    Running  0     1m
  pod/prometheus-operator-prometheus-node-exporter-drrqt    1/1    Running  0     1m
  pod/prometheus-operator-prometheus-node-exporter-nb85g    1/1    Running  0     1m
  pod/prometheus-prometheus-operator-prometheus-0        3/3    Running  1     1m
   
  NAME                          TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)       AGE
  service/alertmanager-operated             ClusterIP  None      <none>    9093/TCP,6783/TCP  1m
  service/prometheus-operated              ClusterIP  None      <none>    9090/TCP      1m
  service/prometheus-operator-alertmanager        ClusterIP  10.43.180.29  <none>    9093/TCP      1m
  service/prometheus-operator-grafana          ClusterIP  10.43.103.82  <none>    80/TCP       1m
  service/prometheus-operator-kube-state-metrics     ClusterIP  10.43.46.65   <none>    8080/TCP      1m
  service/prometheus-operator-operator          ClusterIP  10.43.51.253  <none>    8080/TCP      1m
  service/prometheus-operator-prometheus         ClusterIP  10.43.212.205  <none>    9090/TCP      1m
  service/prometheus-operator-prometheus-node-exporter  ClusterIP  10.43.10.41   <none>    9100/TCP      1m
   
  NAME                             DESIRED  CURRENT  READY   UP-TO-DATE  AVAILABLE  NODE SELECTOR  AGE
  daemonset.apps/prometheus-operator-prometheus-node-exporter  2     2     2     2      2      <none>     1m
   
  NAME                           DESIRED  CURRENT  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE
  deployment.apps/prometheus-operator-grafana       1     1     1      1      1m
  deployment.apps/prometheus-operator-kube-state-metrics  1     1     1      1      1m
  deployment.apps/prometheus-operator-operator       1     1     1      1      1m
   
  NAME                                DESIRED  CURRENT  READY   AGE
  replicaset.apps/prometheus-operator-grafana-5dd5865bc        1     1     1     1m
  replicaset.apps/prometheus-operator-kube-state-metrics-6b4b87f6fd  1     1     1     1m
  replicaset.apps/prometheus-operator-operator-5b9f65b595       1     1     1     1m
   
  NAME                               DESIRED  CURRENT  AGE
  statefulset.apps/alertmanager-prometheus-operator-alertmanager  1     1     1m
  statefulset.apps/prometheus-prometheus-operator-prometheus    1     1     1m
  

  Có vẻ như quá trình cài đặt Ok rồi.

  Delete chart

  To uninstall/delete the my-release deployment:
  $ helm delete prometheus-operator
  The command removes all the Kubernetes components associated with the chart and > deletes the release.
  CRDs created by this chart are not removed by default and should be manually cleaned up:

  kubectl delete crd prometheuses.monitoring.coreos.com
  kubectl delete crd prometheusrules.monitoring.coreos.com
  kubectl delete crd servicemonitors.monitoring.coreos.com
  kubectl delete crd alertmanagers.monitoring.coreos.com
  

  Prometheus Configuration

  Tham khảo:
  https://github.com/helm/charts/tree/master/stable/prometheus-operator#configuration
  Bây giờ chúng ta thử update config xem như thế nào!
  Như kiểm tra phía trên thì hiện tại Service của Gragana đang làm ClusterIP, vì vậy chúng ta không thể access từ bên ngoài vào được. Mình sẽ thay đổi thành NodePort

  helm upgrade prometheus-operator stable/prometheus-operator --set grafana.service.type=NodePort
  
  $ kubectl get svc -n prometheus-test
  NAME                      TYPE    CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP  PORT(S)       AGE
  alertmanager-operated             ClusterIP  None      <none>    9093/TCP,6783/TCP  1h
  prometheus-operated              ClusterIP  None      <none>    9090/TCP      1h
  prometheus-operator-alertmanager        ClusterIP  10.43.180.29  <none>    9093/TCP      1h
  prometheus-operator-grafana          NodePort  10.43.103.82  <none>    80:30414/TCP    1h
  prometheus-operator-kube-state-metrics     ClusterIP  10.43.46.65   <none>    8080/TCP      1h
  prometheus-operator-operator          ClusterIP  10.43.51.253  <none>    8080/TCP      1h
  prometheus-operator-prometheus         ClusterIP  10.43.212.205  <none>    9090/TCP      1h
  prometheus-operator-prometheus-node-exporter  ClusterIP  10.43.10.41   <none>    9100/TCP      1h
  

  Login thử xem
  http://192.168.33.50:30414/login (admin/prom-operator)
  uc?id=1U3VI-DukPoTTkAtDzl08crXN6HUzkvur&export=download

  Chúng ta thay đổi để có thể xem được GUI mặc định của Prometheus luôn.

  helm upgrade prometheus-operator prometheus-operator --set prometheus.service.type=NodePort,grafana.service.type=NodePort,grafana.service.type=NodePort,kubelet.serviceMonitor.https=false
  

  Lỗi không thu thập được Pod data

  uc?id=18QGg5QP2wc4HalIe3OXdKvloJlZeDVBD&export=download
  Như các bạn thấy ở hình trên, Grafana không hiển thị được dữ liệu của K8s Pod, vậy nguyên nhân là do đâu?
  Sau khi điều tra khá lâu thì đây là nguyên nhân
  https://qiita.com/MahoTakara/items/21090863674368e6aae3#cadvisorについて
  Kiểm chứng lại xem đúng vậy không? quả thật là như vậy.
  uc?id=1tMdIZ3kCnFnccyk-F-Wf9-T3nlGY46ef&export=download
  Mình sẽ tạm dịch nội dung liên quan đến cAdvisor từ bài blog trên.

  cAdvisor

  cAdvisor là một agent mả nguồn mở dùng để phân tích perfomance và trạng thái sử dụng tài nguyên container. Vì nó được thiết lập chuyên dụng cho container, nên thực sự nó suppport cho các Docker container.
  Trong Kubernetes, cAdvisor được tích hợp vào kubelet binary. cAdvisor tự động phát hiện tất cả các container trong máy và thu thập toàn bộ các thông tin thống kê như CPU, Memory, file system cũng như trạng thái sử dụng network. Nói tóm lại cAdvisor là một phần của kubelet.
  Chúng ta không thể thu thập data nếu như không đổi cadvisor-port thành 10255.
  Nếu bạn đang sử dụng Kuberadm thì sẽ tìm thấy setting như bên dưới.

  vagrant@node-1:~$ cat /etc/systemd/system/kubelet.service.d/10-kubeadm.conf |grep cadvisor
  Environment="KUBELET_CADVISOR_ARGS=--cadvisor-port=0"
  
  Giải quyết vấn đề

  Tình hình lỗi như vậy, bây giờ chúng ta đi kiểm tra có đúng cadvisor-port=0 hay không.
  Đầu tiên chúng ta vào máy node, exec đến container kubelet và tìm option cadvisor-port

  $ docker ps -f name=kubelet
  CONTAINER ID    IMAGE                COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
  87426ecd271d    rancher/hyperkube:v1.10.1-rancher2  "/opt/rke/entrypoi..."  11 minutes ago   Up 11 minutes              kubelet
  [vagrant@consumer ~]$ docker exec -it kubelet bash
  root@consumer:/# ps -ef | grep cadvisor
  root   1229 1217 2 03:52 ?    00:00:20 kubelet --cloud-provider= --tls-cipher-suites=TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305 --resolv-conf=/etc/resolv.conf --anonymous-auth=false --feature-gates=MountPropagation=false --read-only-port=0 --network-plugin=cni --cni-bin-dir=/opt/cni/bin --cgroups-per-qos=True --cni-conf-dir=/etc/cni/net.d --allow-privileged=true --volume-plugin-dir=/var/lib/kubelet/volumeplugins --cluster-domain=cluster.local --v=2 --address=0.0.0.0 --cadvisor-port=0 --pod-infra-container-image=rancher/pause-amd64:3.1 --kubeconfig=/etc/kubernetes/ssl/kubecfg-kube-node.yaml --fail-swap-on=false --client-ca-file=/etc/kubernetes/ssl/kube-ca.pem --root-dir=/var/lib/kubelet --enforce-node-allocatable= --hostname-override=192.168.33.51 --cluster-dns=10.43.0.10 --cgroup-driver=cgroupfs
  root   5759 5663 0 04:04 pts/2  00:00:00 grep cadvisor
  root@consumer:/#
  

  Quả nhiên là --cadvisor-port=0, sau khi điều tra cách để thay đổi port này mình thêm setting cho rancher-cluser như bên dưới. (Như đã nói mình đang dùng rancher để create kubernetes cluster, nếu bạn dùng Kuberadm thì có khi dễ dàng hơn).

  kubelet:
   extra_args:
    cadvisor-port: 10255
  

  Restart lại rancher cluster.

  ./rke up --config rancher-cluster.yml
  

  Kiểm tra lại port như cách làm phía trên, hoặc access vài prometheus GUI, http://192.168.33.50:30090/targets.
  uc?id=1fxxCnjF8UReZj10icTq9NvVkhGhWFhqr&export=download
  Trông có vẻ Ok rồi nhỉ, giờ thì kiểm tra Grafana đã nhận data pod được chưa?
  uc?id=1IOGm7xActH3xkuiaMCjQpT5z8e3UHh5V&export=download
  Tuyệt vời! Dữ liệu của K8s pod bắt đầu được thu thập rồi. Đến đây xem như nội dung cần truyền tải trong bài blog này là hết, tuy nhiên mình sẽ bổ sung thêm một chút - tương đối là có ích.

  Helm More Installation Methods

  Tham khảo: https://helm.sh/docs/using_helm/#more-installation-methods
  Các bạn có để ý command khi mình cài đặt Prometheus.

  helm install stable/prometheus-operator --name prometheus-operator --namespace prometheus-test
  

  Khi install chart, cách đơn giản là dùng chart của official là "stable". Tuy nhiên, chúng ta có thể tự tạo chart riêng cho riêng mình để có thể dễ dàng modify.
  Tham khảo: https://docs.bitnami.com/kubernetes/how-to/create-your-first-helm-chart/
  Chúng ta cũng thử xem, mình sẽ tải nguyên source prometheus-operator về, và cài đặt chart bằng source đó

  $ helm fetch stable/prometheus-operator
  $ tar -zxvf ~/prometheus-operator-5.10.4.tgz
  $ helm install prometheus-operator --name prometheus-operator --namespace prometheus-test
  

  Chúng ta cũng được kết quả tương tự, bằng cách này mình có thể tùy chỉnh các giá trị trong các chart theo ý mình và upgrade source này. Thật tiện lợi phải không.

  Kết luận

  Bài viết cũng khá dài rồi, hy vọng mọi người có thể hiểu được cách thức hoặc động cũng như cài đặt được prometheus-grafane để monitoring cho hệ thống của mình. Tương lai mình sẽ viết tiếp phần 3 để hướng dẫn cách tạo các biểu đồ monitoring dữ liệu, tạo các alert cần thiết vv

  Tài liệu tham khảo

  1. https://qiita.com/MahoTakara/items/21090863674368e6aae3#cadvisorについて
  2. https://qiita.com/Chanmoro/items/ac0eb1bf93760566b338
  3. https://helm.sh/docs/using_helm/
  4. https://docs.bitnami.com/kubernetes/how-to/create-your-first-helm-chart/
  5. https://github.com/helm/charts/tree/master/stable/prometheus-operator