Key words:benchmark

Giới thiệu về FrankenPHP - một PHP app server hiện đại

Giới thiệu về FrankenPHP - một PHP app server hiện đại

Giới thiệu chungFrankenPHP là một application server hiện đại dành cho PHP được xây dựng trên Caddy web server.Được tạo bởi Kévin Dunglas, và Symfony Core Team member.FrankenPHP hoạt động với mọi ứng dụng PHP và làm cho các dự án PHP nhanh hơn. FrankenPHP cũng có thể được sử dụng làm thư viện Go độc lập để nhúng PHP vào bất kỳ ứng dụng nào nhờ sử dụng net/http.SAPI SAPI là viết tắt của Server Application Programming Interface, là một giao diện lập trình ứng dụng máy chủ. SAPI cung cấp một cách tiêu chuẩn ... »

Wildcard SSL Certificates