Key words:CodePipeline

CI/CD in AWS with CodePipeline, ECS, Fargate, CodeBuild, CodeDeploy and Load Balancing

CI/CD in AWS with CodePipeline, ECS, Fargate, CodeBuild, CodeDeploy and Load Balancing

CI/CD được viết tắt từ Continuous Integration/Continuous Delivery hoặc Continuous Deployment, đại diện cho một phương pháp tự động hóa quá trình phát triển phần mềm, đảm bảo rằng mã nguồn được kiểm tra, xây dựng và triển khai một cách liên tục. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách xây dựng một hệ thống CI/CD tự động sử dụng các dịch vụ như AWS CodePipeline, ECS, Fargate, CodeBuild, CodeDeploy, và Github. Mô hình hoạt động của quy trình CI/CD trong bài viết được mô tả như sau: Bước 1: Developer đẩy mã ... »

Wildcard SSL Certificates