Từ khoá: complex types

Tìm hiểu Hive Complex Types

Tìm hiểu Hive Complex Types

Mở đầu Apache Hive là một kho lưu trữ dữ liệu (data warehouse) giúp xử lý các tập dữ liệu lớn lưu trữ phân tán trên nền tảng Hadoop. Hive dùng SQL nên dễ tiếp cận với đa số mọi người (đã quá quen thuộc với SQL). Trong quá trình làm việc với Hive, chủ yếu mình thường dùng các kiểu dữ liệu cơ bản như Numeric Types Date/Time Types String Types Boolean Types Nhưng, trong dự án gần đây thì mình có dùng đến Complex Types của Hive. Sau đây là 1 vài tóm tắt về nó. I. ... »

Wildcard SSL Certificates