Key words:csv

Xuất file CSV trong PHP đối với dữ liệu tiếng Nhật

Xuất file CSV trong PHP đối với dữ liệu tiếng Nhật

Trong công việc và các dự án liên quan đến việc quản lý, chúng ta thường sẽ cần chức năng xuất và nhập dữ liệu từ file CSV. Đối với đa số các Framework PHP trên thị trường hiện nay thì việc này đều được hỗ trợ sẵn thông qua các thư viện được xây dựng sẵn. Tuy nhiên trong vài trường hợp đối với các dữ liệu sử dụng ngôn ngữ tiếng Nhật hay tiếng Trung, đôi khi sẽ xảy ra trường hợp file được export ra sẽ không thể import vào đúng như ban đầu. Ví dụ dưới ... »