Key words:Firebase Cloud Messaging

Firebase: (P2) Firebase Cloud Messaging

Firebase: (P2) Firebase Cloud Messaging

Nội dung: Giới thiệu Firebase Cloud Messaging Tích hợp Firebase Cloud Messaging trên ứng dụng Android Chạy ứng dụng Kết luận Tài liệu tham khảo I. Giới thiệu Firebase Cloud Messaging Firebase Cloud Messaging (FCM) là một giải pháp cross-platform messaging cho phép bạn thực hiện gửi tin nhắn một cách đang tín cậy và không mất phí. FCM là một API được sử dụng để chuyển tải thông điệp cho nhiều nền tảng như Android, iOS. Sử dụng FCM, ứng dụng có thể gửi thông báo đến người sử dụng mỗi khi có thông tin mới và điều này ... »

Wildcard SSL Certificates