Key words:Google Firebase

Firebase: (P3) Firebase Realtime Database

Firebase: (P3) Firebase Realtime Database

Nội dung: Giới thiệu Firebase Realtime DB Những đặc điểm nổi bật của Firebase Realtime DB Firebase Realtime DB Rule Chạy ứng dụng Android Kết luận Tài liệu tham khảo I. Giới thiệu Firebase Realtime Database Các bạn có thể than khảo qua 2 phần trước của loạt bài về Firebase Firebase: (P1) Giới thiệu Firebase Firebase: (P2) Firebase Cloud Messaging Firebase lưu trữ dữ liệu database dưới dạng JSON và thực hiện đồng bộ database tới tất cả các client theo thời gian thực và vẫn available khi app của bạn trong trạng thai offline (điển hình như các ... »

Sử dụng firebase với swift 3.x (phần 2)

Sử dụng firebase với swift 3.x (phần 2)

Trong phần phần trước (Sử dụng firebase với swift 3.x (phần 1)) tôi đã giới thiệu về tương tác với firebase thông qua connect và tạo phòng để có thể chat được. Phần này tôi xin được giới thiệu kỹ hơn về cách gửi message, image trong một ứng dụng realtime. VII . Thiết lập Data Source và Delegate Để hiển thị mesages, bạn cần một data source để cung cấp những đối tượng phù hợp cho JSQMessageData proto-col, và cần thực thi trong phương thức delegata. Bạn có thể tạo một class phù hợp với JSQMessageData Ở đầu cùng ... »

Firebase: (P1) Giới thiệu Firebase

Firebase: (P1) Giới thiệu Firebase

Nội dung: Giới thiệu Firebase Các tính năng cơ bản của Firebase Những lợi ích khi sử dụng Firebase I. Giới thiệu Firebase Theo Wikipedia, thì “Firebase is a mobile and web application platform with tools and infrastructure designed to help developers build high-quality apps“. Dịch ra là “Firebase là một nền tảng ứng dụng di động và web với các công cụ và hạ tầng được thiết kế để giúp các lập trình viên xây dựng các ứng dụng chất lượng cao“ II. Các tính năng cơ bản của Firebase Với Google Firebase, bạn có thể tạo ra các ... »

Firebase: (P2) Firebase Cloud Messaging

Firebase: (P2) Firebase Cloud Messaging

Nội dung: Giới thiệu Firebase Cloud Messaging Tích hợp Firebase Cloud Messaging trên ứng dụng Android Chạy ứng dụng Kết luận Tài liệu tham khảo I. Giới thiệu Firebase Cloud Messaging Firebase Cloud Messaging (FCM) là một giải pháp cross-platform messaging cho phép bạn thực hiện gửi tin nhắn một cách đang tín cậy và không mất phí. FCM là một API được sử dụng để chuyển tải thông điệp cho nhiều nền tảng như Android, iOS. Sử dụng FCM, ứng dụng có thể gửi thông báo đến người sử dụng mỗi khi có thông tin mới và điều này ... »

Wildcard SSL Certificates