Key words:Frequent Pattern Mining

Giới thiệu Spark MLLib Association Rules

Giới thiệu Spark MLLib Association Rules

1. MLLib Là một thư viện hữu ích của Apache Spark về Machine Learning. Một số ưu điểm của Spark Nhanh hơn Hadoop MapReduce: dùng memory là 100x lần, dùng disk là 10x lần Dễ dàng sử dụng với Java (7+), Scala (Spark 1.6.1 dùng Scala 2.10), Python (2.6+), R (3.1+) Cung cấp nhiều thư viện: Spark SQL, Spark Streaming, MLLib, GraphX Có thể chạy Spark Standalone mode (https://spark.apache.org/docs/latest/spark-standalone.html) Trên EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud – Môi trường điện toán đám mây do Amazon cung cấp) Trên Hadoop (là ... »

Wildcard SSL Certificates