Key words:realtime database

Firebase: (P3) Firebase Realtime Database

Firebase: (P3) Firebase Realtime Database

Nội dung: Giới thiệu Firebase Realtime DB Những đặc điểm nổi bật của Firebase Realtime DB Firebase Realtime DB Rule Chạy ứng dụng Android Kết luận Tài liệu tham khảo I. Giới thiệu Firebase Realtime Database Các bạn có thể than khảo qua 2 phần trước của loạt bài về Firebase Firebase: (P1) Giới thiệu Firebase Firebase: (P2) Firebase Cloud Messaging Firebase lưu trữ dữ liệu database dưới dạng JSON và thực hiện đồng bộ database tới tất cả các client theo thời gian thực và vẫn available khi app của bạn trong trạng thai offline (điển hình như các ... »

Wildcard SSL Certificates