Key words:kibana

Quản lý log với EFK (Elasticsearch + Fluentd + Kibana) Stack

Quản lý log với EFK (Elasticsearch + Fluentd + Kibana) Stack

Nội dung Giới thiệu Cơ chế hoạt động Tại sao phải dùng EFK Stack? Những lợi ích khi sử dụng EFK Stack Triển khai trong dự án thực tế Kết luận Tài liệu thamn khảo Giới thiệu Với những hệ thống lớn việc quản lý log và phân loại log bằng việc xem file log của server để xác định thông tin của log, phân loại log là khá khó khăn. Cần thiết phải có một công cụ quản lý log một cách tốt hơn, sớm phát hiện những lỗi phát sinh của server hoặc kiểm tra các thông tin ... »

Wildcard SSL Certificates