Key words:nagios

Monitoring systems with Nagios

Monitoring systems with Nagios

I. Giới thiệu Nagios là gì? Nagios Core là tool free và opensource. Sử dụng để monitoring systems, networks và infrastructure. Các công cụ sử dụng trong bài viết Nagios Core : Đây chính là thành phần chính, trung tâm xử lý của Nagios ( Có thể gọi là Coordinator, Orchestrator) Nagios Plugin : Cài trên các remote host để gửi thông tin về cho Nagios Core NRPE (Nagios Remote Plugin Executor) : Là Nagios agent () cho phép chạy các script được đặt trên các remote host. Nagios gọi thực thi các command trên các host thông qua check_nrpe plugin Nagiosgraph: nagiosgraph parses ... »