Key words:Promise

Xử lý bất đồng độ trong JavaScript với Promise và Generator

Xử lý bất đồng độ trong JavaScript với Promise và Generator

1. Callback Ai đã từng sử dụng Javascript chắc đều biết xử lý bất đồng bộ là một đặc trưng của Javascript. Ví dụ, bạn viết hàm request(URL) để gửi yêu cầu đến một đường dẫn rồi ghi log kết quả trả về ra console: function request(URL) { var xhttp = new XMLHttpRequest(); //Bất đồng bộ xhttp.onreadystatechange = function() { if (xhttp.readyState == 4 && xhttp.status == 200) { console.log(xhttp.responseText); } }; xhttp.open("GET" ... »