Từ khoá: shell script

Tìm hiểu về Shell Script

Tìm hiểu về Shell Script

Khi chúng ta bắt đầu làm việc với Server, chúng ta sẽ bắt đầu phải làm các tasks như viết code cho 1 crontab, hay viết code cho 1 job jenkins. Những lúc như vậy chúng ta sẽ cần phải biết và hiểu về Shell Script. ... »

Wildcard SSL Certificates