Từ khoá: subprocess

Cách chạy các subprocess in Ruby

Cách chạy các subprocess in Ruby

Trong quá trình làm việc với Ruby, khi bạn muốn chạy 1 số câu lệnh hệ thống, đơn giản chỉ cần chọn phương thức phù hợp với bạn: `backticks` %x[different backticks] Kernel.system() Kernel.spawn() IO.popen() Open3.capture2, Open3.capture2e, Open3.capture3 Open3.popen2, Open3.popen2e, Open3.popen3 ... Tuy nhiên, việc có quá nhiều phương thức khiến ta không biết lựa chọn như thế nào cho phù hợp. Sau đây là 1 số pattern phổ biến khi chạy subprocess với Ruby: 1. Chạy subprocess không cần output Khi bạn muốn chạy một cái gì đó, nhưng không cần ... »

Wildcard SSL Certificates