Từ khoá: watching

Watching file system in java

Watching file system in java

Ứng dụng Được áp dụng trong một số hệ thống cần chức năng nhận biết sự thay đổi khi thêm các directory, file trong một directory cụ thể. Một hệ thống monitoring những thay đổi: create, edit, delete. Và xử lý với những sự thay đổi đó. WatchService Là một API của Java thực hiện monitor sự thay đổi của 1 directory cụ thể! Các xử lý chính của API: Tạo một WatchService. đăng ký các directory muốn xem sự thay đổi, và đăng ký với WatchServer. Đăng ký thêm các hành vi để thông báo. Các hành vi bao ... »