Elastic Beanstalk là một dịch vụ theo model PaaS của AWS giúp chúng ta dễ dàng triển khai và mở rộng các ứng dụng web và dịch vụ được phát triển bằng Java, . NET, PHP, Node. js, Python, Ruby, Go và Docker trên những máy chủ quen thuộc như Apache, Nginx, Passenger và IIS.

Các thành phần cơ bản của Elastic Beanstalk

Sau khi khởi tạo một ứng dụng Elastic Beanstalk sẽ tạo ra các resource cơ bản như sau:

 • EC2 instance - Được cấu hình để chạy các ứng dụng web trên nền tảng bạn chọn. Bao gồm application với version mà bạn đã lựa chọn và Apache hoặc NGINX như một reverse proxy để nhận request
 • Instance security group - Giúp quản lý inbound outbound của các instance
 • Load balancer - Bộ cân bằng tải Elastic Load Balancing được định cấu hình để phân phối request đến ứng dụng.
 • Load balancer security group - Giúp quản lý inbound outbound của ELB
 • Auto Scaling group - Được định cấu hình để thay thế một phiên bản nếu nó bị terminated hoặc không khả dụng.
 • Amazon S3 bucket - Nơi lưu trữ mã nguồn, log và các artifacts được tạo ra khi sử dụng Elastic Beanstalk.
 • Amazon CloudWatch alarms - Hai CloudWatch alarms giám sát tải trên các instance trong môi trường. Được kích hoạt nếu tải quá cao hoặc quá thấp. Khi một alarms được kích hoạt, Auto Scaling group sẽ scale up hoặc scale down.
 • AWS CloudFormation stack - Sử dụng để khởi chạy các tài nguyên trong môi trường và apply các thay đổi cấu hình.
 • Domain name - Một domain name route đến ứng dụng, ví dụ: subdomain.region.elasticbeanstalk.com.

Triển khai một ứng dụng PHP lên Elastic Beanstalk

User, Phân quyền và tạo Credential

Để deploy được ứng dụng ta cần phải có một credential có quyền manage Elastic Beanstalk.
[ẢNH]
Sau khi tạo user bạn sẽ nhận được Access key ID và Secret access key.

Cài đặt EB CLI

Tiếp theo ta cần cài đặt EB CLI, bạn hãy làm theo hướng dẫn trong link sau để cài đặt: https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/eb-cli3-install-advanced.html

Tạo Ứng Dụng

Tạo thư mục cho app:

$ mkdir test_app
$ cd test_app/

Khởi tạo EB:

eb init

Chọn region cho app:

$ eb init

Select a default region
1) us-east-1 : US East (N. Virginia)
2) us-west-1 : US West (N. California)
3) us-west-2 : US West (Oregon)
4) eu-west-1 : EU (Ireland)
5) eu-central-1 : EU (Frankfurt)
6) ap-south-1 : Asia Pacific (Mumbai)
7) ap-southeast-1 : Asia Pacific (Singapore)
8) ap-southeast-2 : Asia Pacific (Sydney)
9) ap-northeast-1 : Asia Pacific (Tokyo)
10) ap-northeast-2 : Asia Pacific (Seoul)
11) sa-east-1 : South America (Sao Paulo)
12) cn-north-1 : China (Beijing)
13) cn-northwest-1 : China (Ningxia)
14) us-east-2 : US East (Ohio)
15) ca-central-1 : Canada (Central)
16) eu-west-2 : EU (London)
17) eu-west-3 : EU (Paris)
18) eu-north-1 : EU (Stockholm)
19) eu-south-1 : EU (Milano)
20) ap-east-1 : Asia Pacific (Hong Kong)
21) me-south-1 : Middle East (Bahrain)
22) af-south-1 : Africa (Cape Town)
(default is 3): 1

Nhập Access key ID và Secret access key mà bạn đã tạo ở trên:

You have not yet set up your credentials or your credentials are incorrect
You must provide your credentials.
(aws-access-id):
(aws-secret-key):

Chọn platform cho app, ở đây mình sẽ chọn PHP:

Application test_app has been created.
Select a platform.
1) .NET Core on Linux
2) .NET on Windows Server
3) Docker
4) GlassFish
5) Go
6) Java
7) Node.js
8) PHP
9) Packer
10) Python
11) Ruby
12) Tomcat
(make a selection): 

Lựa chọn version của platform:

1) PHP 7.2 running on 64bit Amazon Linux
2) PHP 7.1 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
3) PHP 7.0 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
4) PHP 5.6 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
5) PHP 5.5 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
6) PHP 5.4 running on 64bit Amazon Linux (Deprecated)
(default is 1): 1

Lựa chọn setup SSH đên instance, ở đây mình chọn không:

Cannot setup CodeCommit because there is no Source Control setup, continuing with initialization
Do you want to set up SSH for your instances?
(Y/n): 

Bắt đầu triển khai ứng dụng:

$ eb create

Nhập tên môi trường:

Enter Environment Name
(default is test-app-dev):

Nhập DNS prefix CNAME:

Enter DNS CNAME prefix
(default is test-app-dev):

Chọn loadbalancer type:

Select a load balancer type
1) classic
2) application
3) network
(default is 2): 

Lựa chọn Spot Feet request và continue:

Would you like to enable Spot Fleet requests for this environment? (y/N): N

2.0+ Platforms require a service role. We will attempt to create one for you. You can specify your own role using the --service-role option.
Type "view" to see the policy, or just press ENTER to continue:

Sau khi bạn ENTER nếu như trong folder hiện tại không có source Elastic Beanstalk sẽ tải và deploy 1 sample app cho ứng dụng.

NOTE: The current directory does not contain any source code. Elastic Beanstalk is launching the sample application instead.
Do you want to download the sample application into the current directory? (Y/n): Y
INFO: Downloading sample application to the current directory.

Các cách triển khai ứng dụng lên Elastic BeanStalk

Elastic Beanstalk có 4 cách để deploy

 • All at Once
 • Rolling
 • Rolling with additional batch
 • Immutable

All at Once

All at Once sẽ update version cho tất cả các instance như dưới đây. Điều đó sẽ dẫn đến cả 4 instance sẽ tạm ngừng hoạt động trong 1 khoảng thời gian gọi là downtime.
Là cách triển khai downtime lớn nhất nhưng cũng có thời gian deploy nhanh nhất, đơn giản nhất.
18KtG8BzX1wG1IFKmE3MeDcfNmTrY3PDX

Rolling

Khi deploy với Rolling, chúng ta cần định nghĩa batch size. Ví dụ ta định nghĩa batch size là 50%.
Theo như quá trình như trên, Rolling sẽ không có downtime, nhưng người dùng sẽ gặp phải trường hợp có nơi version cũ, có nơi version mới. Và vấn đề về capacity cũng có thể ảnh hưởng tới tốc độ truy cập.
1JjC7rF0dRHDlCvMRMq9vfgmv_npktDfi

Rolling with additional batch

Về căn bản thì cái này nó cũng giống Rolling nhưng sẽ deploy thêm instance để sao cho capacity là 100%
1CXs5V3L4h9JFThwex8L8shSotEJinWx2

Immutable

Immutable là cách deploy mà không làm ảnh hưởng đến các version hiện tại. Bước cuối cùng, Load Balancer sẽ ngắt kết nối tới các instance cũ và việc deploy hoàn thành. Chiến lược này sẽ không cho downtime, nhưng thời gian deploy là lâu nhất.
1LN2VfKWdd4b8vlQIufB3T2kV3x0JxEC7

Kết luận

Trên đây là một số kiến thức mình tìm hiểu được trong quá trình học tập cũng như làm các dự án thực tế. Mình hi vọng nó sẽ giúp ích một phần nào đó cho các bạn trong việc phát triễn kĩ thuật cũng như các vấn đề gặp phải trong khi làm các dự án thực tế. Cùng mình chờ đón những phần tiếp theo trong series tìm hiểu về AWS nhé!

Tham khảo