Key words:EB

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 2)

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 2)

Ở phần một https://blog.vietnamlab.vn/aws-elastic-beanstalk-deployment-mode-part-1/, chúng ta đã cùng tìm hiểu tổng quan về Elastic Beanstalk là gì và các cách để triển khai một ứng dụng Elastic Beanstalk. Phần này chúng ta cùng đi vào chi tiết làm thế nào để sử dụng các deployment mode khác nhau cũng như ưu và nhược điểm của chúng nhé. 1. Tổng quan về Elastic Beanstalk 1.1 Triển khai ứng dụng Elastic Beanstalk Đầu tiên, chúng ta cùng nhìn lại tổng quan về quy trình triển khai ứng dụng từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc trên ... »

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 1)

AWS Elastic Beanstalk Deployment Mode (Part 1)

Elastic Beanstalk là một dịch vụ theo model PaaS của AWS giúp chúng ta dễ dàng triển khai và mở rộng các ứng dụng web và dịch vụ được phát triển bằng Java, . NET, PHP, Node. js, Python, Ruby, Go và Docker trên những máy chủ quen thuộc như Apache, Nginx, Passenger và IIS. Các thành phần cơ bản của Elastic Beanstalk Sau khi khởi tạo một ứng dụng Elastic Beanstalk sẽ tạo ra các resource cơ bản như sau: EC2 instance - Được cấu hình để chạy các ứng dụng web trên nền tảng bạn chọn. Bao gồm application ... »

Wildcard SSL Certificates