Từ khoá: Deploy

Cricle CI - Workflows và Deploy

Cricle CI - Workflows và Deploy

Ở bài trước [Test tự động với CircleCI và thông báo kết quả lên Slack] , ta đã tìm hiểu về khả năng tự động test và thông báo kết quả lên Slack. Trong bài này, ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về Workflows Deploy với CricleCI Workflows Đầu tiên là Workflows. Ở ví dụ bài trước, ta đã gộp rất nhiều công việc trong 1 job build như sau: Checkout code Download and cache dependencies Build Test # Java Maven CircleCI 2.0 configuration file # # Check https://circleci.com/docs/2.0/language-java/ for more details # version: 2 jobs: build: docker: ... »