Key words:IaC

Terraform: Different Types of Blocks

Terraform: Different Types of Blocks

I. HCL (HashiCorp Configuration Language) BlockHashiCorp Configuration Language (HCL) là ngôn ngữ cấu hình được tạo  HashiCorp. HCL được sử dụng với các cloud infrastructure automation tools của HashiCorp, chẳng hạn như Terraform. Ngôn ngữ này được tạo ra với mục tiêu thân thiện với cả con người và máy móc. Nó cũng có khả năng tương thích với JSON, có nghĩa là nó có thể tương tác với các hệ thống khác ngoài dòng sản phẩm Terraform. Trong Terraform, block là đơn vị cơ bản được sử dụng để xác định và định cấu hình các khía cạnh khác ... »

Wildcard SSL Certificates