Từ khoá: terraform

Terraform: Different Types of Blocks

Terraform: Different Types of Blocks

I. HCL (HashiCorp Configuration Language) BlockHashiCorp Configuration Language (HCL) là ngôn ngữ cấu hình được tạo  HashiCorp. HCL được sử dụng với các cloud infrastructure automation tools của HashiCorp, chẳng hạn như Terraform. Ngôn ngữ này được tạo ra với mục tiêu thân thiện với cả con người và máy móc. Nó cũng có khả năng tương thích với JSON, có nghĩa là nó có thể tương tác với các hệ thống khác ngoài dòng sản phẩm Terraform. Trong Terraform, block là đơn vị cơ bản được sử dụng để xác định và định cấu hình các khía cạnh khác ... »

Tạo dựng 1 GKE cluster với Terraform

Tạo dựng 1 GKE cluster với Terraform

Lời nói đầu Ở bài viết Terraform - Infrastructure as Code trên blog VietnamLab, chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về công cụ Terraform và khái niệm Infrastructure as Code. Với xu hướng triển khai các service trên cloud ngày càng trở nên phổ biến, vấn đề quản lý infrastructure và tự động hóa việc triển khai infrastructure cũng ngày càng trở lên quan trọng. Terraform và khái niệm Infrastructure as Code sinh ra để giải quyết vấn đề này. Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu về việc sử dụng Terraform và Google Kubernetes Engine để khởi tạo ... »

Wildcard SSL Certificates